14-12-2020r. Zakup i dostawa artykułów papierniczych i biurowych dla Politechniki Świętokrzyskiej

Otwarcie ofert poprzez platformę meet1: https://meet1.tu.kielce.pl/dostawa%20artykulow%20papierniczych%20i%20biurowych

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Opublikowano dn. 14.12.2020r.:

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano dn. 22.12.2020r.:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Otwarcie 05.01.2021r. Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Dostawy – 579668-2020 – TED Tenders Electronic Daily

SIWZ

Opublikowano dn. 07.01.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano dn. 28.01.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części XI

Opublikowano dn. 17.02.2021 r.

Informacja o wyniku postępowania w zakresie części od I do X

Otwarcie 28-12-2020 r. Dostawa tabletów i smartfonów dla Politechniki Świętokrzyskiej

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano 28.12.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 19.01.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Otwarcie 23-12-2020 r. – Dostawa drukarki 3D dla Politechniki Świętokrzyskiej

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

2020-OJS227-556557-pl

SIWZ

Opublikowano 23.12.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 19.01.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Otwarcie 21.12.2020 r. Dostawa Platform uruchomieniowych do projektowania niskoenergetycznych systemów wbudowanych dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Zmiana terminu składania ofert z 15.12.2020 r. na 21.12.2020 r.

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano 4.12.2020 r.

Zmiana SIWZ

Opublikowano 21.12.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 10.03.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Otwarcie 14-12-2020 r. Dostawa drukarek 3D dla Politechniki Świętokrzyskiej

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Dostawy – 543195-2020 – TED Tenders Electronic Daily

SIWZ

Opublikowano dn. 14.12.2020r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano dn. 04.01.2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Otwarcie 11.12.2020 r.-Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Dostawy – 539794-2020 – TED Tenders Electronic Daily

SIWZ

Opublikowano dn. 14.12.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano dn. 14.01.2021r.

Informacja o wyniku postępowania

Otwarcie 01-12-2020r. Budowa budynku magazynowego na sprzęt sportowy w ramach budowy stadionu lekkoatletycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Opublikowano dn. 23.11.2020r.

Odpowiedzi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP

Opublikowano dn. 27.11.2020r.:

Odpowiedzi 2

Opublikowano dn. 02.12.2020r.:

Informacja z otwarcia

Opublikowano dn. 21.12.2020r.:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Otwarcie 20-11-2020r. „Wykonanie podłączenia istniejącego podziemnego zbiornika przeciwpożarowego zlokalizowanego na wysokości Domu Studenta „Bartek” do instalacji wodociągowej przeciwpożarowej budynku Domu Studenta „Proton” i budynku Domu Studenta „Mimoza” Politechniki Świętokrzyskiej

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Opublikowano dn 17.11.2020r.

Odpowiedzi

Opublikowano dn. 20.11.2020r.:

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano dn. 14.12.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Otwarcie 04.12.2020r. Dostawa oprogramowania dla Politechniki Świętokrzyskiej

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

2020-OJS214-523768 – Ogłoszenie TED

SIWZ

opublikowano: 04.12.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

opublikowano: 15.12.2020 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania