Organy Uczelni

Organ jednoosobowy


Rektor – prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba wybrany na kadencję 2020-2024

Do zadań Rektora należą wszelkie sprawy dotyczące Uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów Uczelni, a w szczególności:

 • powoływanie na funkcje kierownicze
 • reprezentowanie Uczelni
 • zarządzanie Uczelnią
 • przygotowywanie projektu statutu oraz projektu strategii Uczelni
 • składanie Senatowi sprawozdania z realizacji strategii Uczelni
 • wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy
 • prowadzenie polityki kadrowej w Uczelni
 • tworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu
 • tworzenie szkół doktorskich
 • prowadzenie gospodarki finansowej Uczelni
 • dbanie o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie Uczelni
 • zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia
 • zapewnianie wykonywania przepisów obowiązujących w Uczelni
 • nadawanie regulaminu organizacyjnego Uczelni

Organy kolegialne


Rada Uczelni – wybrana na kadencję 2021-2024

Uchwała Nr 60/20 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru członków i Przewodniczącego Rady Uczelni na kadencję 2021-2024

Do zadań Rady Uczelni należy:

 • opiniowanie projektu strategii Uczelni
 • opiniowanie projektu statutu
 • monitorowanie gospodarki finansowej Uczelni, w tym:
  – opiniowanie planu rzeczowo-finansowego
  – zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego
  – zatwierdzanie sprawozdania finansowego
 • monitorowanie zarządzania Uczelnią
 • wskazywanie kandydatów na Rektora, po zaopiniowaniu przez Senat
 • opiniowanie sprawozdania Rektora z realizacji strategii Uczelni
 • wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Uczelni
 • wykonywanie innych zadań określonych w statucie
 • wnioskowanie do właściwego ministra o ustalenie wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego Rektora
 • decydowanie o przyznaniu Rektorowi dodatku zadaniowego
 • zajmowanie stanowiska w sprawie wykonywania dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora

Przewodniczący Rady Uczelni wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Rektora.


Senat – wybrany na kadencję 2020-2024

W skład Senatu wchodzą:

 • Rektor jako przewodniczący
 • 16 przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora lub profesora uczelni
 • 7 przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor lub profesor uczelni
 • 1 przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • 6 przedstawicieli studentów
 • 1 przedstawiciel doktorantów

Skład Senatu:

Przewodniczący – Rektor

 1. prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba

Prorektorzy

 1. dr hab. inż. Izabela Krzysztofik, prof. PŚk
 2. prof. dr hab. Artur Maciąg

Profesorowie i Profesorowie Uczelni

 1. prof. dr hab. inż. Marian Gorzałczany
 2. dr hab. inż. Łukasz Bąk, prof. PŚk
 3. dr hab. inż. Sławomir Błasiak, prof. PŚk
 4. dr hab. inż. Anna Chomicz-Kowalska, prof. PŚk
 5. dr hab. inż. Roman Stanisław Deniziak, prof. PŚk
 6. dr hab. inż. Sylwester Filipiak, prof. PŚk
 7. dr hab. inż. Rafał Jurecki, prof. PŚk
 8. dr hab. Janusz Kot, prof. PŚk
 9. dr hab. inż. Jolanta Latosińska, prof. PŚk
 10. dr hab. Marzena Nowakowska, prof. PŚk
 11. dr hab. inż. Paulina Obara, prof. PŚk
 12. dr hab. inż. Norbert Radek, prof. PŚk
 13. dr hab. inż. Urszula Radoń, prof. PŚk
 14. dr hab. inż. Andrzej Szychowski, prof. PŚk
 15. dr hab. Jakub Takosoglu, prof. PŚk

Pozostali nauczyciele akademiccy

 1. dr Barbara Kruk
 2. dr inż. Małgorzata Linek
 3. dr inż. Łukasz Walaszczyk
 4. dr inż. Dorota Wiraszka
 5. mgr. inż. Hubert Danielewski
 6. mgr. inż. Szymon Tofil

Studenci i doktoranci

 1. Magdalena Gawęcka – WEAiI
 2. Daria Kuroś – WMiBM
 3. Paulina Mazany – WZiMK
 4. Rafał Metryka – WIŚGiE
 5. Martyna Wójcicka – WBiA
 6. mgr inż. Artur Kalinowski – doktorant

Przedstawiciele administracji

 1. mgr inż. Paweł Śmiglarski

Kompetencje Senatu:

 • uchwalanie statutu
 • uchwalanie regulaminu studiów oraz regulaminów szkół doktorskich
 • uchwalanie strategii Uczelni i zatwierdzanie sprawozdania z jej realizacji
 • powoływanie i odwoływanie członków Rady Uczelni
 • opiniowanie kandydatów na Rektora
 • przeprowadzanie oceny funkcjonowania Uczelni
 • formułowanie rekomendacji dla Rady Uczelni i Rektora w zakresie wykonywanych przez nich zadań
 • uchwalanie regulaminów nadawania stopni naukowych
 • nadawanie tytułu doktora honoris causa i innych godności honorowych, jeżeli statut tak stanowi
 • ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia
 • ustalanie programów studiów i studiów podyplomowych
 • ustalanie programów kształcenia w szkołach doktorskich
 • określanie sposobu potwierdzania efektów uczenia się
 • wskazywanie kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki
 • ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Uczelni
 • wykonywanie zadań związanych z:
 • przypisywaniem poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych
 • włączaniem kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych i innych form kształcenia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • opiniowanie spraw przedłożonych przez Rektora i wyrażanie stanowiska w istotnych sprawach dotyczących Uczelni.

Rady naukowe dyscyplin, w zakresie których Uczelnia dysponuje uprawnieniami do nadawania stopni naukowych

Kompetencje rad naukowych dyscyplin:

 • nadawanie stopni naukowych
 • organ opiniodawczo-doradczy dyrektora naukowego dyscypliny
 • koordynowanie polityki naukowej w ramach uprawianej dyscypliny naukowej w Uczelni
 • opiniowanie inicjatyw w zakresie współpracy z otoczeniem naukowym
 • koordynowanie i organizowanie seminariów naukowych oraz nadzór nad ich przebiegiem

Rady naukowe dyscyplin w Politechnice Świętokrzyskiej powołane na okres do 31 sierpnia 2024 r.

Rada Naukowa Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika – organ Uczelni uprawniony do nadawania stopni naukowych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnik

Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport – organ Uczelni uprawniony do nadawania stopni naukowych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport

Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna organ Uczelni uprawniony do nadawania stopni naukowych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna

Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka – organ Uczelni uprawniony do nadawania stopni naukowych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Data utworzenia: 17.05.2021 @ 12:07
Informację wytworzył: Kordian Myszkowski Dział Organizacyjno-Prawny
Data publikacji: 12.06.2018 @ 12:55 Data ostatniej modyfikacji: 17.05.2021 @ 15:11
Osoba publikująca: Miłosz PINDUR Osoba modyfikująca: Miłosz PINDUR