Organy Uczelni

Organy kolegialne:


Rada Uczelni

Uchwała Nr 191/19 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie powołania pierwszej Rady Uczelni

Do zadań Rady Uczelni należy:

 • opiniowanie projektu strategii uczelni
 • opiniowanie projektu statutu
 • monitorowanie gospodarki finansowej uczelni
 • monitorowanie zarządzania uczelnią
 • wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat
 • opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni
 • wykonywanie innych zadań określonych w statucie

Senat

Skład: Statutowy skład Senatu Politechniki Świętokrzyskiej liczy 46 osób.
W kadencji 2016-2020 Senat stanowią:

 • Rektor jako przewodniczący, 4 prorektorzy  i 5 dziekanów wydziałów – łącznie 10 osób
 • 17 profesorów i doktorów habilitowanych
 • 7 pozostałych nauczycieli akademickich
 • 9 studentów
 • 1 doktorant
 • 2 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Kompetencje Senatu:

 1. ustalanie głównych kierunków i zasad działania Uczelni, w tym uchwalanie strategii rozwoju Uczelni
 2. tworzenie kierunków studiów, poziomów, form i profilów kształcenia oraz określanie efektów kształcenia
 3. uchwalanie wytycznych dla rad wydziałów w zakresie wykonywania podstawowych zadań Uczelni, w tym wytycznych do planów studiów i programów kształcenia
 1. określanie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych
 2. ocena działalności Uczelni, zatwierdzanie rocznych sprawozdań Rektora z jej działalności oraz ocena działalności Rektora
 3. uchwalanie regulaminu studiów, regulaminu studiów doktoranckich, regulaminu studiów podyplomowych oraz zasad przyjęć na studia i studia doktoranckie
 4. zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego Uczelni
 5. zatwierdzanie sprawozdania finansowego Uczelni zgodnie z przepisami
  o rachunkowości
 6. podejmowanie uchwał w sprawach tworzenia wydziałów oraz zamiejscowych jednostek organizacyjnych
 7. podejmowanie uchwał w sprawach tworzenia i likwidacji kierunków studiów
 8. wyrażanie zgody na zawarcie przez Rektora umowy o współpracy
  z podmiotem zagranicznym
 9. wyrażanie zgody na utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub centrum transferu technologii w formie jednostki ogólnouczelnianej, fundacji lub spółki handlowej, prowadzących działalność usługową, szkoleniową lub naukową
 10. wyrażanie opinii społeczności akademickiej Uczelni oraz opinii w sprawach przedłożonych przez Rektora, radę wydziału albo co najmniej jedną trzecią statutowego składu Senatu
 11. ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania papierów wartościowych
  w zakresie nieuregulowanym w przepisach o finansach publicznych oraz o obrocie papierami wartościowymi
 12. uchylanie uchwał rad wydziałów sprzecznych z ustawą, niniejszym Statutem, uchwałą Senatu i innymi przepisami wewnętrznymi Uczelni lub naruszających jej ważny interes

Rady wydziałów w składzie:

 • dziekan jako przewodniczący i prodziekani
 • wybrani przedstawiciele: nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w proporcjach określonych w Statucie

Podstawowe kompetencje rady wydziału:

 1. ustalanie ogólnych kierunków działalności wydziału
 2. uchwalanie – zgodnie z wytycznymi Senatu i po zasięgnięciu opinii wydziałowego organu samorządu studenckiego – programów studiów, w tym planów studiów
 3. uchwalanie – zgodnie z wytycznymi Senatu i po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów – planów i programów studiów doktoranckich;
 4. uchwalanie – zgodnie z wytycznymi Senatu – planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających
 5. uchwalanie planów rzeczowo-finansowych wydziału i ustalanie zasad gospodarowania środkami przydzielonymi wydziałowi
 6. ocena działalności dziekana oraz zatwierdzanie rocznego sprawozdania dziekana z działalności wydziału, w tym sprawozdania finansowego
 7. sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją procesu dydaktycznego i właściwą jakością kształcenia na wydziale
 8. nadawanie stopni naukowych
 9. ustalanie szczegółowych zasad odbywania na wydziale studiów według zasad indywidualnego planu studiów i programu kształcenia

Rada wydziału ponadto:

 1. sprawuje pieczę nad działalnością naukową wydziału oraz rozwojem naukowym kadry
 2. dba o wysoki poziom etyczny pracowników i studentów wydziału oraz wypowiada się w sprawach naruszania etyki zawodowej
 3. ocenia współpracę naukową wydziału z zagranicą
 4. opiniuje wnioski dotyczące obsady stanowisk kierowniczych jednostek organizacyjnych wydziału
 5. podejmuje uchwały, wyraża opinie i występuje z wnioskami w innych sprawach przewidzianych w ustawie i Statucie, a także w sprawach wniesionych przez dziekana

Organy jednoosobowe – rektor i dziekani


Rektor

 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba

kompetencje:

 • kierowanie działalnością Uczelni i reprezentowanie jej na zewnątrz
 • podejmowanie decyzji dotyczących mienia i gospodarki Uczelni
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością dydaktyczną i badawczą
 • sprawowanie nadzoru nad administracją i gospodarką
 • opracowywanie i realizacja strategii rozwoju Uczelni

Rektor kieruje działalnością Uczelni przy pomocy czterech prorektorów:

Prorektor ds. Ogólnych

 • dr hab. inż. Izabela Krzysztofik, prof. PŚk

kompetencje:

 • kieruje aktualizacją i wdrożeniem zasad decentralizacji zarządzania i wewnętrznej gospodarki finansowej
 • sprawuje nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem systemu informatyzacji zarządzania,
 • sprawuje nadzór nad optymalizacją struktur administracji
 • koordynuje przygotowywanie materiałów i dokumentów dla Senatu oraz komisji senackich i rektorskich
 • czuwa nad aktualnością i monitoruje wdrażanie uchwał Senatu i zarządzeń Rektora
 • zapewnia sprawne działanie obsługi organizacyjno-prawnej
 • kieruje polityką zakupów aparaturowych
 • nadzoruje wydatkowanie środków budżetowych oraz pozadotacyjnych na działalność podmiotów zgrupowanych w Pionie
 • sprawuje nadzór funkcjonalny w zakresie efektywności ekonomicznej Komputerowych Sieci Regionalnych
 • nadzoruje funkcjonowanie Centrum Sportu
 • patronuje Chórowi Akademickiemu, dba o jego rozwój i wspomaga realizację zamierzeń artystycznych zespołu
 • organizuje, koordynuje i nadzoruje działania w celu utrzymania trwałości projektów (w tym wskaźników rezultatu) współfinansowanych ze środków europejskich w latach 2007 – 2014
 • organizuje, koordynuje i nadzoruje działania związane z realizacją projektów infrastrukturalnych finansowanych z UE

Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki

 • prof. dr hab. Artur Maciąg, prof. PŚk

kompetencje:

 • czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego
 • nadzoruje całość spraw związanych z ustalaniem i rozliczaniem pensum dydaktycznego i polityką realizacji godzin ponadwymiarowych
 • nadzoruje funkcjonowanie na Wydziałach systemu oceny jakości kształcenia
 • nadzoruje opracowanie i realizację programów kształcenia na kierunkach studiów
 • nadzoruje organizację i przebieg rekrutacji na studia
 • inicjuje pozyskiwanie środków z programów UE i EOG na realizację projektów dydaktycznych i studenckich, (z wyłączeniem programów ERASMUS+ i CEEPUS), zapewnia pomoc w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej oraz nadzoruje realizację projektów
 • kieruje pracami nad Regulaminem Studiów i sprawuje nadzór nad jego przestrzeganiem
 • współtworzy politykę pomocy materialnej dla studentów, uczestniczy w procesie podziału środków funduszu pomocy materialnej oraz kieruje pracami nad projektem Regulaminu Pomocy Materialnej
 • nadzoruje prawidłowość sporządzanej dokumentacji związanej z wypłatą stypendiów i zapomóg z funduszu pomocy materialnej
 • nadzoruje działania związane z zapewnieniem warunków bytowych studentów, a także sprawuje ogólny nadzór nad funkcjonowaniem studenckiej bazy socjalnej
 • zapewnia informację o warunkach ubezpieczenia studentów i doktorantów, w tym ubezpieczenia zdrowotnego osób niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, i nadzoruje realizację obowiązków Uczelni w tym zakresie
 • wspomaga inicjatywy środowiska studenckiego w zakresie działalności naukowej, kulturalnej i sportowej
 • nadzoruje wydatkowanie środków budżetowych oraz pozadotacyjnych na działalność podmiotów zgrupowanych w Pionie
 • podejmuje starania dla uzyskania środków na zadania związane z działalnością Pionu, w tym szczególnie utrzymania i rozwoju bazy socjalnej i kulturalnej studentów; koordynuje przygotowanie niezbędnej dokumentacji
 • współpracuje z Samorządem Studenckim przy podejmowaniu przedsięwzięć remontowych i inwestycyjnych dla rozwoju studenckiej bazy socjalnej, kulturalnej i sportowej
 • nadzoruje organizację imprez studenckich, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa imprez masowych
 • uczestniczy w tworzeniu programów wspierających funkcjonowanie absolwentów PŚk na rynku pracy oraz przygotowywanie studentów do tej roli
 • uczestniczy w tworzeniu programu działania i nadzoruje pracę Centrum Kształcenia Ustawicznego
 • sprawuje nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem Uniwersytetu Otwartego

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju

 • dr hab. inż. Włodzimierz Makieła, prof. PŚk

Prorektor ds. Badań i Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi

 • prof. dr hab. inż. Marek Iwański

Dziekani

Wydziału Budownictwa i Architektury

 • dr hab. inż. Grzegorz Świt, prof. PŚk

Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

 • dr hab. inż. Roman Deniziak, prof. PŚk

Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

 • prof. dr hab. inż. Tomasz Kozłowski

Dziekan Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn

 • dr hab. Jakub Takosoglu, prof. PŚk

Dziekan Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego

 • dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk

Kompetencje dziekana:

 • dziekan kieruje wydziałem i reprezentuje go na zewnątrz, jest przełożonym pracowników zatrudnionych na wydziale oraz przełożonym i opiekunem studentów i doktorantów wydziału
 • podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania wydziału, nie zastrzeżone dla innych organów Uczelni lub kanclerza
 • kieruje gospodarką finansową wydziału na podstawie planu rzeczowo- finansowego i w ramach posiadanych środków
 • określa zakres obowiązków prodziekanów
 • sprawuje nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych wydziału
 • ustala, w porozumieniu z kierownikami jednostek organizacyjnych, obsadę zajęć dydaktycznych realizowanych na wydziale

Dziekan ponadto:

 • dba o przestrzeganie prawa oraz porządek i bezpieczeństwo na wydziale
 • organizuje proces kształcenia, zabezpieczając w ramach planu rzeczowo-finansowego środki i obsadę kadrową
 • na wniosek Rektora dziekan składa Senatowi sprawozdanie z realizowanej polityki kadrowej, działalności naukowej i rozwoju wydziału;
 • organizuje studia podyplomowe i kursy dokształcające
 • opracowuje strategię rozwoju wydziału zgodną ze strategią Uczelni
Data utworzenia: 1.10.2020 @ 12:07
Informację wytworzył: Kordian Myszkowski Dział Organizacyjno-Prawny
Data publikacji: 12.06.2018 @ 12:55 Data ostatniej modyfikacji: 01.10.2020 @ 13:06
Osoba publikująca: Miłosz PINDUR Osoba modyfikująca: Miłosz PINDUR