Organy Uczelni

Organ jednoosobowy


Rektor – prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba wybrany na kadencję 2020-2024

Do zadań Rektora należą wszelkie sprawy dotyczące Uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów Uczelni, a w szczególności:

 • powoływanie na funkcje kierownicze
 • reprezentowanie Uczelni
 • zarządzanie Uczelnią
 • przygotowywanie projektu statutu oraz projektu strategii Uczelni
 • składanie Senatowi sprawozdania z realizacji strategii Uczelni
 • wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy
 • prowadzenie polityki kadrowej w Uczelni
 • tworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu
 • tworzenie szkół doktorskich
 • prowadzenie gospodarki finansowej Uczelni
 • dbanie o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie Uczelni
 • zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia
 • zapewnianie wykonywania przepisów obowiązujących w Uczelni
 • nadawanie regulaminu organizacyjnego Uczelni

Organy kolegialne


Rada Uczelni – wybrana na kadencję 2021-2024

Uchwała Nr 60/20 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru członków i Przewodniczącego Rady Uczelni na kadencję 2021-2024

Do zadań Rady Uczelni należy:

 • opiniowanie projektu strategii Uczelni
 • opiniowanie projektu statutu
 • monitorowanie gospodarki finansowej Uczelni, w tym:
  – opiniowanie planu rzeczowo-finansowego
  – zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego
  – zatwierdzanie sprawozdania finansowego
 • monitorowanie zarządzania Uczelnią
 • wskazywanie kandydatów na Rektora, po zaopiniowaniu przez Senat
 • opiniowanie sprawozdania Rektora z realizacji strategii Uczelni
 • wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Uczelni
 • wykonywanie innych zadań określonych w statucie
 • wnioskowanie do właściwego ministra o ustalenie wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego Rektora
 • decydowanie o przyznaniu Rektorowi dodatku zadaniowego
 • zajmowanie stanowiska w sprawie wykonywania dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora

Przewodniczący Rady Uczelni wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Rektora.


Senat – wybrany na kadencję 2020-2024

W skład Senatu wchodzą:

 • Rektor jako przewodniczący
 • 16 przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora lub profesora uczelni
 • 7 przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor lub profesor uczelni
 • 1 przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • 6 przedstawicieli studentów
 • 1 przedstawiciel doktorantów

Skład Senatu:

Przewodniczący – Rektor

 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba

Prorektorzy

 • dr hab. inż. Izabela Krzysztofik, prof. PŚk
 • prof. dr hab. Artur Maciąg
 • dr hab. inż. Włodzimierz Makieła, prof. PŚk
 • prof. dr hab. inż. Marek Iwański

Profesorowie i Profesorowie Uczelni

 • prof. dr hab. inż. Marian Gorzałczany
 • dr hab. inż. Łukasz Bąk, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Sławomir Błasiak, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Anna Chomicz-Kowalska, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Roman Stanisław Deniziak, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Sylwester Filipiak, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Rafał Jurecki, prof. PŚk
 • dr hab. Janusz Kot, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Jolanta Latosińska, prof. PŚk
 • dr hab. Marzena Nowakowska, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Paulina Obara, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Norbert Radek, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Urszula Radoń, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Andrzej Szychowski, prof. PŚk
 • dr hab. Jakub Takosoglu, prof. PŚk

Pozostali nauczyciele akademiccy

 • dr Barbara Kruk
 • dr inż. Małgorzata Linek
 • dr inż. Łukasz Walaszczyk
 • dr inż. Dorota Wiraszka
 • mgr. inż. Hubert Danielewski
 • dr inż. Szymon Tofil

Studenci i doktoranci

 • Weronika Celejowska – WBiA
 • Marcelina Kostka – WIŚGiE
 • Adrian Resztak – WMiBM
 • mgr inż. Artur Kalinowski – doktorant

Przedstawiciele administracji

 • mgr inż. Paweł Śmiglarski

Kompetencje Senatu:

 • uchwalanie statutu
 • uchwalanie regulaminu studiów oraz regulaminów szkół doktorskich
 • uchwalanie strategii Uczelni i zatwierdzanie sprawozdania z jej realizacji
 • powoływanie i odwoływanie członków Rady Uczelni
 • opiniowanie kandydatów na Rektora
 • przeprowadzanie oceny funkcjonowania Uczelni
 • formułowanie rekomendacji dla Rady Uczelni i Rektora w zakresie wykonywanych przez nich zadań
 • uchwalanie regulaminów nadawania stopni naukowych
 • nadawanie tytułu doktora honoris causa i innych godności honorowych, jeżeli statut tak stanowi
 • ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia
 • ustalanie programów studiów i studiów podyplomowych
 • ustalanie programów kształcenia w szkołach doktorskich
 • określanie sposobu potwierdzania efektów uczenia się
 • wskazywanie kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki
 • ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Uczelni
 • wykonywanie zadań związanych z:
 • przypisywaniem poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych
 • włączaniem kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych i innych form kształcenia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • opiniowanie spraw przedłożonych przez Rektora i wyrażanie stanowiska w istotnych sprawach dotyczących Uczelni.

Rady naukowe dyscyplin, w zakresie których Uczelnia dysponuje uprawnieniami do nadawania stopni naukowych

Kompetencje rad naukowych dyscyplin:

 • nadawanie stopni naukowych
 • organ opiniodawczo-doradczy dyrektora naukowego dyscypliny
 • koordynowanie polityki naukowej w ramach uprawianej dyscypliny naukowej w Uczelni
 • opiniowanie inicjatyw w zakresie współpracy z otoczeniem naukowym
 • koordynowanie i organizowanie seminariów naukowych oraz nadzór nad ich przebiegiem

Rady naukowe dyscyplin w Politechnice Świętokrzyskiej powołane na okres do 31 sierpnia 2024 r.

Zarządzenie Nr 6/23 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 11 stycznia 2023 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 112/22 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przekształcenia
Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości – organu opiniodawczo-doradczego Dyrektora w Radę Naukową Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości
– organ Uczelni uprawniony do nadawania stopni naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Utworzono: 30.09.2022 Opublikowano: 12.06.2018 Modyfikowano: 07.12.2023
Autor: Kordian Myszkowski Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR