Udzielanie informacji publicznej

Sposób uzyskania informacji

Informację, która nie została umieszczona: w BIP Politechniki Świętokrzyskiej, na stronie Uczelni www.tu.kielce.pl lub nie została wywieszona w miejscach ogólnie dostępnych na terenie Uczelni, można uzyskać przez złożenie wniosku o udzielenie informacji publicznej.

Wniosek można złożyć w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej.

Wniosek elektroniczny należy przesłać na adres mailowy bip@tu.kielce.pl

W procesie udzielania i odmowy udzielenia informacji publicznej stosuje się przepisy zawarte w:

  1. Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018. poz. 1330 t. j. ze zm.).
  2. Zarządzeniu Nr 17/18 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej
  3. Zarządzenie Nr 138/21 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej przez Politechnikę Świętokrzyską

Wniosek do druku


Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018. poz. 1330 t. j. ze zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007 r. nr 10 poz. 68)
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017 poz. 2247 t. j.)

Informacje nieudostępniane

Na zasadach określonych w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018. poz. 1330 t. j. ze zm.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu we wskazanych w ww. przepisie przypadkach.

Utworzono: 04.02.2019 Opublikowano: 11.07.2017 Modyfikowano: 14.01.2022
Autor: Kordian Myszkowski Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR