Postępowania awansowe

Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora wszczęte po 30 kwietnia 2019 r. na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz.U. z 2021 r. poz. 574

Uchwały Senatu

Aktualna procedura nadawania stopnia doktora

Uchwała Nr 189/23 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Politechnice Świętokrzyskiej

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 93/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w brzmieniu ustalonym uchwałą Senatu Nr 189/23 – Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Politechnice Świętokrzyskiej

Aktualne postępowania o nadanie stopnia doktora

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Inżynieria lądowa, geodezja i transport

Inżynieria mechaniczna

archiwum


Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego wszczęte po 30 kwietnia 2019 r. na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz.U. z 2021 r. poz. 478

Uchwały Senatu

Uchwała Nr 190/23 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Politechnice Świętokrzyskiej

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 95/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w brzmieniu przyjętym załącznikiem do Uchwały Senatu Nr 190/23 – Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Politechnice Świętokrzyskiej (Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Senatu Nr 134/22 i 190/23)

Aktualne postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego

Inżynieria mechaniczna

Inżynieria lądowa, geodezja i transport

automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

archiwum


Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65 z 2005 r., poz. 595 wraz z późn. zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniach o nadanie tytułu profesora

aktualne postępowania o nadanie tytułu profesora

Utworzono: 25.02.2022 Opublikowano: 27.09.2019 Modyfikowano: 01.02.2024
Autor: Maciej Frankowicz Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR