Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności:

 • prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych, wykonywanie usług badawczych
  oraz transfer technologii do gospodarki
 • prowadzenie kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia, studiach podyplomowych i w innych formach
 • prowadzenie kształcenia doktorantów
 • kształcenie i promowanie kadr Uczelni
 • stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych
 • wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie i tradycję narodową, umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka
 • stwarzanie warunków dla rozwoju kultury fizycznej studentów
 • upowszechnianie osiągnięć nauki i techniki, m.in. poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych
 • działania służące społeczności lokalnej i regionowi

Kompetencje:

 • wydawanie dyplomów ukończenia studiów potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego, świadectw ukończenia studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń
 • nadawanie stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinach:
  – automatyka, elektronika i elektrotechnika
  – inżynieria lądowa i transport
  – inżynieria mechaniczna
  – inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 • prowadzenie samodzielnej gospodarki finansowej na podstawie planu rzeczowo-finansowego
 • sporządzanie eksperckich opinii naukowych
Utworzono: 17.05.2021 Opublikowano: 12.06.2018 Modyfikowano: 08.11.2021
Autor: Kordian Myszkowski Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR