Otwarcie 08.03.2021 r. Rozbudowa istniejącego w Politechnice Świętokrzyskiej klastra komputerowego

Zmiana terminu składania ofert z 02.03.2021 r. na 08.03.2021 r.

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano 4.01.2021 r.

Zmiana terminu składania ofert

Opublikowano 12.02.2021r.:

Odpowiedzi, zmiana SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach

Opublikowano dn. 18.02.2021r.

Odpowiedzi, zmiana SIWZ 3

Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach.3

Opublikowano 8.03.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

Otwarcie 05-02-2021r. Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Dostawy – 639879-2020 – TED Tenders Electronic Daily

SIWZ

Opublikowano dn. 08.02.2021r.:

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano dn. 02.03.2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu oferty w zakresie części XXI

Opublikowano dn. 09.03.2021r.

Informacja o wyniku postępowania

Otwarcie 15.02.2021r. Dostawa oprogramowania dla Politechniki Świętokrzyskiej

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Dostawy – 628692-2020 – TED Tenders Electronic Daily

SIWZ

Opublikowano 27.01.2021 r.

Odpowiedzi, zmiana SIWZ

Opublikowano 01.02.2021 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowano 29.01.2021 r.

Odpowiedzi 2 , zmiana SIWZ

Opublikowano 03.02.2021 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Opublikowano dn. 15.02.2021r.:

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części XII

Opublikowano dn. 09.03.2021 r.:

Informacja o wyniku

Otwarcie 01.02.2021 – Dostawa systemu do projektowania programu studiów i zarządzania sylabusami dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

2020-OJS252-635007 – Ogłoszenie TED

SIWZ

Opublikowano: 15.01.2021 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Otwarcie 12.02.2021 – Dostawa i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów (EOD) dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr: POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

2020-OJS252-635560- Ogłoszenie TED

SIWZ

Opublikowano: 26.01.2021 r.

Odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ_PO ZMIANACH

Załącznik nr 3 do SIWZ_PO ZMIANACH

2021-OJS020-045659- Sprostowanie – opublikowano: 29.01.2021 r.

Opublikowano: 05.02.2021 r.

Odpowiedzi 2

Opublikowano: 12.02.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 03.03.2021 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Otwarcie 05.02.2021 – Dostawa wraz z wdrożeniem systemu informatycznego monitorującego wydajność infrastruktury badawczej Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr: POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

2020-OJS251-628694 – Ogłoszenie TED

SIWZ

Opublikowano: 9.01.2021 r.

Odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – opublikowano: 25.01.2021 r.

Opublikowano: 08.02.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 23.02.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowano: 23.03.2021 r.

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty

Opublikowano: 30.03.2021 r.

Informacja o odrzuceniu oraz wyborze najkorzystniejszej oferty

Otwarcie 15.01.2021 r. – Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia certyfikowanego z zakresu obsługi pakietu „Tekla Structures” dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr: POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Opublikowano: 18.01.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 01.02.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Otwarcie 11.01.2021 r. – Usługa przygotowania i przeprowadzenia certyfikowanych szkoleń w zakresie Autodesk dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr: POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Opublikowano: 29.12.2020 r.

Odpowiedzi

Opublikowano: 05.01.2021 r.

Odpowiedzi 2

Opublikowano: 12.01.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 26.01.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowano: 03.02.2021 r.

Sprostowanie Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Otwarcie 08.01.2021 Dostawa uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej dla Politechniki Świętokrzyskiej

Otwarcie ofert poprzez platformę meet1:

https://meet1.tu.kielce.pl/dostawa%20uniwerslanej%20maszyny%20wytrzymalosciowej

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Opublikowano: 21.12.2020 r.

Modyfikacja SIWZ

Opublikowano: 08.01.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano dnia:18.01.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Otwarcie 18.01.2021 r. Dostawa mobilnego stanowiska do audytu instalacji fotowoltaicznych z uwzględnieniem symulacji światła, elektroluminescencji, termowizji, itp dla Laboratorium Przemysłowe Niskoemisyjnych i Odnawialnych Źródeł Energii Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano 18.01.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 21.01.2021 r.

Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o unieważnieniu postępowania