INFORMACJA o zużytych rzeczowych składnikach majątku ruchomego

 1. Nazwa i siedziba dysponenta:
  Politechnika Świętokrzyska
  al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
  25-314 Kielce
 2. Wykaz zużytych składników majątku określa załącznik nr 1a.

 3. Nieodpłatnego przekazania lub darowizny zużytych składników majątku określonych
  w załączniku nr 1a dokonuje się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Wniosek ten powinien zawierać:
  – nazwę, siedzibę i adres podmiotu;
  – wskazanie przedmiotu nieodpłatnego przekazania lub darowizny;
  – zobowiązanie do odbioru we własnym zakresie przedmiotu nieodpłatnego przekazania lub darowizny w wyznaczonym terminie i miejscu oraz do pokrycia innych kosztów z tym związanych;
  – wskazanie sposobu wykorzystania przedmiotu nieodpłatnego przekazania lub darowizny;
  – uzasadnienie zapotrzebowania.

 4. Do wniosku o darowiznę winien być załączony statut zainteresowanego podmiotu.

 5. Składnik majątku może zostać nieodpłatnie przekazany na czas oznaczony lub nieoznaczony jednostce sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych

 6. Składnik majątku może być przedmiotem darowizny na rzecz:
  – jednostki sektora finansów publicznych lub państwowej osoby prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych;
  – jednostki systemu oświaty, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych;
  – fundacji lub organizacji pożytku publicznego, prowadzącej działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

 7. Wartość przedmiotu nieodpłatnego przekazania lub darowizny określa się według wartości początkowej.

 8. Nieodpłatnego przekazania lub darowizny dokonuje się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (PT).

 9. Termin i miejsce składania wniosków o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę:
  – termin składania: 20 lipca 2021 r.;
  – wnioski adresowane do kanclerza należy składać w dni robocze w godz. 9:00-14:00  w Biurze Kanclerza (25-314 Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, pok. 31 bud. D) lub przesyłać pocztą (liczy się data wpływu);
  – zainteresowany podmiot może złożyć tylko jeden wniosek.

 10. Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę rozpatrywany jest w ciągu 60 dni od daty jego wpływu.

 11. Klauzula informacyjna (ogólna) o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Politechniki Świętokrzyskiej – www.tu.kielce.pl/RODO.

Załącznik nr 1a – Wykaz zużytych składników majątku AEIZ-248-L-2a-21

Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu w zakresie uprawnień do eksploatacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych do 1kV w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: justyna@tu.kielce.pl do dnia 30.04.2021

Zapytanie ofertowe

Opublikowano: 27.04.2021 r.

Odpowiedzi

Opublikowano: 07.05.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie na wynajem budynku magazynowego

Ogłoszenie na wynajem budynku magazynowego wraz z częścią przyległej wiaty o powierzchni ok. 100 m2  

 1. Politechnika Świętokrzyska oferuje wynajem budynku magazynowego o łącznej powierzchni 102,29 m2. Budynek znajduje się na ul. Studenckiej, nie posiada ogrzewania, nie jest wyposażony w instalacje. Na ścianie szczytowej budynku znajduje się przyłącze elektryczne z którego można zasilić instalacje wewnętrzne, do wykonania we własnym zakresie. Politechnika Świętokrzyska planuje wykonać remont elewacji i poszycia dachowego.

Czytaj dalej

Ogłoszenie o przeprowadzeniu postępowania przetargowego

Ogłoszenie o przeprowadzeniu postępowania przetargowego na najem lokalu o powierzchni 17,58 m2 w budynku A w celu prowadzenia punktu usługowo – handlowego dla pracowników i studentów  Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

 1. Zamawiający – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25 – 314 Kielce
 2. Przedmiotem zamówienia jest najem lokalu mieszczącego się w siedzibie Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach o łącznej powierzchni 17,58 m2. Lokal znajduje się na I piętrze w budynku dydaktycznym A, wyposażony jest w instalację elektryczną. Lokal nie jest wyposażony w meble. Istnieje możliwość podłączenia
  do sieci internetowej.

Czytaj dalej