Studia

Przeniesienie na studia prowadzone w Politechnice Świętokrzyskiej z uczelni działającej na terytorium Ukrainy

Zarządzenie Nr 40/22 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie kształcenia w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Wniosek o przeniesienie na studia prowadzone w Politechnice Świętokrzyskiej z uczelni działającej na terytorium Ukrainy


Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025

Uchwała Senatu Nr 219/24 z dnia 24 kwietnia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025

Uchwała Nr 193/23 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025

Załącznik Nr 1 – Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Świętokrzyskiej na rok akademicki 2024/2025

Załącznik Nr 2 – Wykaz zawodów dla kandydatów posiadających dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika lub dyplom zawodowy w zawodzie nauczonym na poziomie technika, które są brane pod uwagę na poszczególne kierunki w rekrutacji na studia pierwszego stopnia w Politechnice Świętokrzyskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025

Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024

Uchwała Senatu Nr 183/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 142/22 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024

Uchwała Nr 142/22 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 142/22 z dnia 29 czerwca 2022 r. – Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Świętokrzyskiej na rok akademicki 2023/24


Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023

Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022

Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021


Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych

Uchwała Nr 195/23 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych lub ogólnopolskich na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2027/2028

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 195/23 z dnia 28 czerwca 2023 r.

Uchwała Nr 194/23 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę Senatu Nr 143/22 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych lub ogólnopolskich na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2026/2027

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 194/23 z dnia 28 czerwca 2023 r.

Uchwała Nr 160/22 Senatu z dnia 28 września 2022 r. zmieniającą uchwałę Senatu Nr 143/22 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych lub ogólnopolskich na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2026/2027

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 160/22 r. z dnia 28 września 2022 r.

Uchwała Nr 143/22 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych lub ogólnopolskich na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2026/2027

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 143/22 r. z dnia 29 czerwca 2022 r.

Uchwała Nr 110/21 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych lub ogólnopolskich na studia rozpoczynające się od roku akademickiego 2025/2026

załącznik – Olimpiady i konkursy uprawniające laureatów lub finalistów do przyjęcia bez postępowania rekrutacyjnego na studia w Politechnice Świętokrzyskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2025/2026

Uchwała Nr 105/21 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej dnia 26 maja 2021 r. zmieniająca zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, konkursów międzynarodowych lub ogólnopolskich dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia rozpoczynające się w latach akademickich 2021/22, 2022/2023, 2023/24, 2024/2025

Uchwała Nr 369/20 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, konkursów międzynarodowych lub ogólnopolskich dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na rok akademicki 2024/2025

Uchwała Nr 352/20 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 20 maja 2020 r. zmieniająca zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, konkursów międzynarodowych lub ogólnopolskich dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/21

Uchwała Nr 207/19 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, konkursów międzynarodowych lub ogólnopolskich dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na rok akademicki 2023/2024

Załącznik do Uchwały Senatu PŚk Nr 207/19 z dn. 26 czerwca 2019 r. Olimpiady i konkursy uprawniające laureatów lub finalistów do przyjęcia na studia bez postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2023/2024

Archiwum Uprawnienia Laureatów


Opłaty pobierane od studentów (rok akademicki 2024/2025)

Zarządzenie Rektora Nr 52/24 z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie ustalenia katalogu i wysokości opłat związanych ze studiami wnoszonych przez studentów przyjętych na studia na rok akademicki 2024/2025

Załącznik do Zarządzenia – Wysokość opłat za usługi edukacyjne wnoszonych przez studentów przyjętych na studia na rok akademicki 2024/2025

Zarządzenie Nr 35/24 ws. katalogu i wysokości opłat za studia wnoszonych przez cudzoziemców niewymienionych w art. 324 ust. 2 UPSWiN przyjętych na rok akademickim 2024/2025

Załącznik do Zarządzenia Nr 35/24 – wysokość opłat wnoszonych przez cudzoziemców w roku akademickim 2024/202


Opłaty pobierane od studentów (rok akademicki 2023/2024)

Zarządzenie Rektora Nr 58/23 z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie ustalenia katalogu i wysokości opłat związanych ze studiami wnoszonych przez studentów przyjętych na studia na rok akademicki 2023/2024

Załącznik – Wysokość opłat za usługi edukacyjne wnoszonych przez studentów przyjętych na studia na rok akademicki 2023/2024

Zarządzenie Rektora Nr 57/23 z dnia 19 maja 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 48/23 z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia katalogu i wysokości opłat związanych ze studiami, wnoszonych przez cudzoziemców przyjętych na studia na rok akademicki 2023/2024

Zarządzenie Rektora Nr 48/23 z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia katalogu i wysokości opłat związanych ze studiami, wnoszonych przez cudzoziemców przyjętych na studia na rok akademicki 2023/2024

Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 48/23 z dnia 18 kwietnia 2023 r.

Archiwum Opłaty


Regulamin studiów

Uchwała Senatu Nr 220/24 z dnia 24 kwietnia 2024 r. ws. zmian w Regulaminie studiów w Politechnice Świętokrzyskiej

Regulamin studiów w Politechnice Świętokrzyskiej – Załącznik do Uchwały Senatu Nr 220/24 z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Uchwała Senatu Nr 185/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie studiów w Politechnice Świętokrzyskiej

Załącznik – Tekst jednolity Regulaminu Studiów (obowiązuje od 1.10.2023)

Annex – Kielce University of Technology University Regulations

Uchwała Nr 138/22 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w Regulaminie studiów w Politechnice Świętokrzyskiej

Regulamin studiów w Politechnice Świętokrzyskiej (tekst jednolity załącznika do Uchwały Senatu Nr 210/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałami nr 340/20, 96/21, 138/22)

Uchwała Nr 96/21 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w Regulaminie studiów w Politechnice Świętokrzyskiej

Uchwała Nr 371/20 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie studiów w Politechnice Świętokrzyskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

Uchwała Nr 354/20 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie studiów w Politechnice Świętokrzyskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

Uchwała Nr 340/20 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie studiów w Politechnice Świętokrzyskiej 

Uchwała Nr 210/19 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu studiów w Politechnice Świętokrzyskiej

Załącznik do Uchwały nr 210/19 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 26 czerwca 2019 roku – Regulamin studiów w Politechnice Świętokrzyskiej

Uchwała nr 5/19 Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego PŚk z dn. 26 czerwca 2019 w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów w Politechnice Świętokrzyskiej


Regulamin świadczeń dla studentów
https://tu.kielce.pl/start/studenci/stypendia-i-pomoc-materialna/


Zasady weryfikacji efektów uczenia się i przeprowadzania egzaminu dyplomowego poza siedzibą Uczelni przy użyciu  środków komunikacji elektronicznej

Zarządzenie Nr 123/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się kreślonych w programie studiów oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego poza siedzibą Uczelni przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Załącznik nr 1 – Zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się
określonych w programie studiów poza siedzibą Uczelni
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Załącznik nr 2 – Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego poza siedzibą Uczelni
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Załącznik nr 1 do załącznika nr 2 – Oświadczenie studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego przeprowadzanego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej


Regulamin potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów

Uchwała Nr 270/19 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 25 września 2019 r. w sprawie Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów

Załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Świętokrzyskiej nr 270/19 z dnia 25 września 2019 r. Regulamin potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów

Załącznik do Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów wprowadzonego uchwałą Senatu PŚk nr 270/19 z dn. 25 września 2019 r. – Wzór wniosku


Opłaty za zakwaterowanie w DS

Zarządzenie nr 6/2024 Kanclerza Politechniki Świętokrzyskiej w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Domach Studenckich

Zarządzenie nr 6/2023 Kanclerza Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Domach Studenckich

Zarządzenie nr 2/2022 Kanclerza Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Domach Studenckich

Zarządzenie nr 3/2021 Kanclerza Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 9 lipca 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Domach Studenckich

Zarządzenie nr 12/2020 Kanclerza Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 4 września 2020 zmieniające Zarządzenie nr 5 /2020 Kanclerza Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2020 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w domach studenckich

Zarządzenie nr 5/2020 Kanclerza Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Domach Studenckich

Zarządzenie nr 8/2019 Kanclerza Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Domach Studenckich.

Zarządzenie nr 10/2019 Kanclerza Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 8 sierpnia 2019 roku zmieniające Zarządzenie nr 8/2019 Kanclerza Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Domach Studenckich

Utworzono: 01.07.2021 Opublikowano: 28.12.2018 Modyfikowano: 17.05.2024
Autor: Kordian Myszkowski Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR