Otwarcie 05.01.2021r. Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Dostawy – 579668-2020 – TED Tenders Electronic Daily

SIWZ

Opublikowano dn. 07.01.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano dn. 28.01.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części XI

Opublikowano dn. 17.02.2021 r.

Informacja o wyniku postępowania w zakresie części od I do X

Utworzono: Opublikowano: 02.12.2020 Modyfikowano: 17.02.2021
Autor: Publikujący: Anna Baćkowska Modyfikujący: Anna Baćkowska