Zamówienia Publiczne

 

kierownik bud. pok. tel./fax email
  mgr Agnieszka Nietrzpiel B 2.35 41 34-24-140 anietrzpiel@tu.kielce.pl

dzp@tu.kielce.pl


pracownicy bud. pok. tel./fax email
  mgr Jakub Sokołowski B 2.36 41 34-24-270 ksokolowski@tu.kielce.pl

dzp@tu.kielce.pl


pracownicy bud. pok. tel./fax email
mgr inż. Iwona Ziach B 2.34 41 34-24-270 iziach@tu.kielce.pl

dzp@tu.kielce.pl

pracownicy bud. pok. tel./fax email
mgr inż. Anna Baćkowska B 2.34 41 34-24-270 abackowska@tu.kielce.pl

dzp@tu.kielce.pl

Zadania Działu Zamówień Publicznych:

 • przyjmowanie informacji o planowanych zamówieniach,
 • opracowanie planu zamówień publicznych,
 • dokonywanie aktualizacji planu zamówień na podstawie skorygowanych informacji o planowanych zamówieniach jednostek organizacyjnych PŚk,
 • zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Świętokrzyskiej planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 • ewidencja zamówień publicznych nie objętych ustawą,
 • zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych w siedzibie Zamawiającego
  i w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Świętokrzyskiej oraz przekazywanie ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej i Urzędu Zamówień Publicznych,
 • sporządzanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej postępowań
  z wyłączeniem dokumentacji którą gromadzą i przechowują inne jednostki organizacyjne,
 • doradztwo i udzielanie informacji pracownikom Politechniki Świętokrzyskiej
  z zakresu stosowania ustawy Pzp,
 • prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zamówień,
 • sporządzanie protokołu z prowadzonych postępowań,
 • prowadzenie korespondencji kierownika zamawiającego kierowanej do wykonawców,
 • przekazywanie do kwestury dyspozycji dotyczących przyjmowania oraz zwrotu wadium w terminie zgodnym z przepisami ustawy,
 • przyjmowanie ofert,
 • opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych związanych z zakresem pracy Działu i dokonywanie ich aktualizacji,
 • monitorowanie zmian w przepisach dotyczących zamówień publicznych,
 • prowadzenie spraw związanych z kontrolą przestrzegania w uczelni ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie przewidzianym ustawą,
 • ustalanie procedur udzielania zamówień publicznych.
Data publikacji: 11.07.2017 @ 13:04 Data ostatniej modyfikacji: 06.08.2019 @ 15:06
Osoba publikująca: Miłosz PINDUR Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski