Dział Zamówień i Aparatury

Kierownik działu

zamówień i aparatury

bud. pok. tel./fax email
mgr Jakub Sokołowski B 2.36 41 34-24-270 ksokolowski@tu.kielce.pl

dzp@tu.kielce.pl

Z-CA Kierownik działu zamówień
i aparatury ds. aparatury

i ewidencjonowania Majątku

bud. pok. tel./fax email

mgr inż. Paweł Łukawski

C 34 41 34-24-760  

p.lukawski@tu.kielce.pl

aparatura@tu.kielce.pl

Z-CA Kierownik działu zamówień
i aparatury ds. Zamówień Publicznych

bud. pok. tel./fax email

mgr inż. Monika Dziedzic

B 2.35 41 34-24-140

mdudek@tu.kielce.pl

dzp@tu.kielce.pl

Pracownicy bud. pok. tel./fax email

bud. pok. tel./fax email
inż. Kamila Próchniak B 2.34 41 34-24-270 kprochniak@tu.kielce.pl

dzp@tu.kielce.pl

bud. pok. tel./fax email
mgr inż. Anna Baćkowska B 2.34 41 34-24-270 abackowska@tu.kielce.pl

dzp@tu.kielce.pl

bud. pok. tel./fax email
mgr inż. Aleksandra Rynio B 2.35 41 34-24-140 arynio@tu.kielce.pl

dzp@tu.kielce.pl

bud. pok. tel./fax email
mgr inż. Adam Fatyga C 34 41 34-24-266 adamfatyga@tu.kielce.pl

aparatura@tu.kielce.pl

bud. pok. tel./fax email
inż. Marcin Doropowicz C 34 41 34-24-266 m.doropowicz@tu.kielce.pl

aparatura@tu.kielce.pl

bud. pok. tel./fax email
mgr inż. Emilia Majecka C 34 41 34-24-266 emajecka@tu.kielce.pl

aparatura@tu.kielce.pl

Zadania Działu Zamówień i Aparatury:

 • sporządzanie zbiorczego planu zamówień publicznych,
 • udział w czynnościach związanych z przygotowaniem postępowania na dostawę aparatury naukowo-badawczej, maszyn i urządzeń do celów badań naukowych i działalności dydaktycznej, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach ustawy PZP,
 • nadzór formalny nad przebiegiem postępowania o udzielanie zamówień publicznych w Uczelni oraz instruktaż i doradztwo w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • nadzór nad prawidłową realizacją dostaw aparatury naukowo-badawczej, maszyn i urządzeń do celów badań naukowych i działalności dydaktycznej, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
 • uczestnictwo w odbiorze technicznym realizowanych dostaw,
 • prowadzenie spraw związanych z reklamacją i naprawami gwarancyjnymi zrealizowanych dostaw,
 • opracowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych związanych z udzielaniem zamówień,
 • prowadzenie centralnego rejestru zamówień publicznych, centralnego rejestru umów zawieranych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zbiorczego rejestru zamówień publicznych nie objętych ustawą,
 • wprowadzanie do ewidencji rzeczowych składników majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych i tworzenie związanej z tym dokumentacji, generowanie list aparatury i sprzętu będącego na wyposażeniu Uczelni,
 • udział w procesie zagospodarowania i likwidacji zbędnej aparatury, maszyn
  i urządzeń oraz sprzętu komputerowego,
Utworzono: Opublikowano: 11.07.2017 Modyfikowano: 14.06.2024
Autor: prof. Zbigniew Koruba Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Jakub Sokołowski