Otwarcie: 05-07-2021r. Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę instalacji wentylacji w budynku dydaktycznym A na potrzeby Laboratorium Energooszczędnych Technologii Materiałów i Inżynierii Materiałowej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Otwarcie 15.02.2021r. Dostawa oprogramowania dla Politechniki Świętokrzyskiej

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Dostawy – 628692-2020 – TED Tenders Electronic Daily

SIWZ

Opublikowano 27.01.2021 r.

Odpowiedzi, zmiana SIWZ

Opublikowano 01.02.2021 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowano 29.01.2021 r.

Odpowiedzi 2 , zmiana SIWZ

Opublikowano 03.02.2021 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Opublikowano dn. 15.02.2021r.:

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części XII

Opublikowano dn. 09.03.2021 r.:

Informacja o wyniku