Otwarcie 01.02.2021 – Dostawa systemu do projektowania programu studiów i zarządzania sylabusami dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

2020-OJS252-635007 – Ogłoszenie TED

SIWZ

Opublikowano: 15.01.2021 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Utworzono: Opublikowano: 28.12.2020 Modyfikowano: 01.02.2021
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski