Otwarcie 05.02.2021 – Dostawa wraz z wdrożeniem systemu informatycznego monitorującego wydajność infrastruktury badawczej Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr: POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

2020-OJS251-628694 – Ogłoszenie TED

SIWZ

Opublikowano: 9.01.2021 r.

Odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – opublikowano: 25.01.2021 r.

Opublikowano: 08.02.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 23.02.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowano: 23.03.2021 r.

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty

Opublikowano: 30.03.2021 r.

Informacja o odrzuceniu oraz wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 28.12.2020 Modyfikowano: 30.03.2021
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski