Zapytanie ofertowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej podłączenia istniejącego podziemnego zbiornika przeciwpożarowego zlokalizowanego na wysokości Domu Studenta „Bartek” do instalacji wodociągowej przeciwpożarowej budynku Domu Studenta „Proton” i budynku Domu Studenta „Mimoza” Politechniki Świętokrzyskiej

termin składania ofert 15.06.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Usługa przygotowania i przeprowadzenia zajęć praktycznych w formie projektowej „Ocena projektów biznesowych” w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: justyna@tu.kielce.pl do dnia 05.03.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Klauzula informacyjna

Opublikowano: 11.03.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe na ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNO – PROMOCYJNYCH w ramach projektu CENWIS-CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIETOKRZYSKIEGO współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. „wsparcie infrastruktury B+R” Osi 1 „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Termin składania ofert 5.12.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Informacja o ogłoszeniu – Baza konkurencyjności

Pytania i wyjaśnienia

Opublikowano 17.12.2019 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zapytanie ofertowe na dostawę Drona z kamerą termowizyjną do pomiarów temperatury modułów PV dla Laboratorium Przemysłowe Niskoemisyjnych i Odnawialnych Źródeł Energii Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Termin składania ofert 10.06.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

Opublikowano 12.06.2019 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Baza konkurencyjności