Zapytanie ofertowe na dostawę: monitorów (mierników) jakości powietrza dla Laboratorium Prototypowania i Eksploatacji Technologii i Instalacji OZE dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Termin składania ofert 22.05.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

Opublikowano 12.06.2019 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważnieniu Baza konkurencyjności

Zapytanie ofertowe na dostawę: Zestawu do pobierania pyłu betonowego przy ocenie zagrożenia korozyjnego zbrojenia w betonie dla Laboratorium Konstrukcji Betonowych i Diagnozowania Obiektów Technicznych Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Termin składania ofert 07.03.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Informacja o ogłoszeniu – Baza konkurencyjności

Informacja o wyniku postepowania

Usługa opracowania 10 ekspertyz w ramach ramach realizacji projektu w Programie „Inkubator Innowacyjności+”, realizowanym w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
pkocanda@tu.kielce.pl do dnia 10.08.2018r.

Zapytanie Ofertowe

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty