Otwarcie 31-12-2020r.Dostawa pieca komorowego z kontrolerem z przyłączem gazu ochronnego dla 3 różnych gazów wraz z argonem, azotem, powietrzem, i systemem dozowania gazudla Laboratorium Biomasy Stałej i Energetyki Biogazowej Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie – 566263-2020 – TED Tenders Electronic Daily

SIWZ

Otwarcie 01-12-2020r. Budowa budynku magazynowego na sprzęt sportowy w ramach budowy stadionu lekkoatletycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Opublikowano dn. 23.11.2020r.

Odpowiedzi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP

Opublikowano dn. 27.11.2020r.:

Odpowiedzi 2

Opublikowano dn. 02.12.2020r.:

Informacja z otwarcia

Otwarcie 20-11-2020r. „Wykonanie podłączenia istniejącego podziemnego zbiornika przeciwpożarowego zlokalizowanego na wysokości Domu Studenta „Bartek” do instalacji wodociągowej przeciwpożarowej budynku Domu Studenta „Proton” i budynku Domu Studenta „Mimoza” Politechniki Świętokrzyskiej

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Opublikowano dn 17.11.2020r.

Odpowiedzi

Opublikowano dn. 20.11.2020r.:

Informacja z otwarcia ofert

Otwarcie 27.11.2020r. – Dostawa komponentów badawczych i urządzeń do monitorowania pracy instalacji fotowoltaicznych dla Politechniki Świętokrzyskiej – w ramach realizacji Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – RID finansowanego ze środków MNiSW na podstawie umowy nr 025/RID/2018/19 z dnia 28.12.2018r.

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Dostawy – 502085-2020 – TED

SIWZ

Opublikowano dn. 27.11.2020r.:

Informacja z otwarcia ofert

Otwarcie 04-11-2020r. Dostawa czasopism krajowych i zagranicznych w wersji drukowanej oraz elektronicznej dla Biblioteki Głównej i innych jednostek organizacyjnych Politechniki Świętokrzyskiej w 2021 roku

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Opublikowano 26.10.2020 r.

Odpowiedzi, Zmiana SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2A do Oferty

Załącznik do Umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowano 04.11.2020r.:

Informacja z otwarcia

Opublikowano dn. 20.11.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty