Opracowanie graficzne, wydruk i dystrybucja oferty dla przedsiębiorców w formie folderu – w ramach projektu pn. „CENWIS DESIGN SPRINT”- innowacyjna usługa technologiczno-gospodarcza Politechniki Świętokrzyskiej realizowanego w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pn. „Nauka dla Społeczeństwa ” na podstawie umowy nr NdS/529020/2021

Oferta powinna być przesłana w formie dokumentowej – zeskanowanej w formie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: aosman@tu.kielce.pl do końca dnia 7.11.2022 r.

 

Zapytanie ofertowe

Opublikowano dn. 04.11.2022r.:

Opublikowano dn. 17.11.2022r.:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu ofert

 

Usługa przygotowania i przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia z zakresu „Efektywne metody pracy dydaktycznej – Szkoła tutorów akademickich, sztuka motywowania , odkrywanie talentów” w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jdlugosz@tu.kielce.pl do dnia 15.06.2022r.

Zapytanie ofertowe

Usługa organizacji 2-dniowej konferencji pt.”Wybrane zagadnienia projektowania konstrukcji budowlanych” w ramach realizacji projektu Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – RID finansowanego ze środków MNiSW na podstawie umowy nr 025/RID/2018/19 z dnia 28.12.2018r.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: monikach@tu.kielce.pl do dnia 09.06.2022r.

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert

Wykonanie oraz dostarczenie na Politechnikę Świętokrzyską materiałów promocyjno-reklamowych, w ramach projektu „CENWIS-CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWEGO INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. „wsparcie infrastruktury B+R OSI i „Innowacje i Nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Oferta powinna być przesłana w formie dokumentowej -zeskanowanej w formie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: aosman@tu.kielce.pl lub za pośrednictwem  bazy konkurencyjności do dnia do dnia 6 czerwca 2022 r. do godz. 15.30. 

Powyższe nie wyklucza wniesienia oferty w formie pisemnej za pośrednictwem operatora publicznego Poczta Polska, kurierem lub osobiście w Biurze Projektu Politechniki Świętokrzyskiej, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, budynek B pok. 17

Baza konkurencyjności ogloszenie_111176

Zapytanie ofertowe

Opublikowano dn. 15.06.2022r.:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Baza konkurencyjności – rozstrzygniecie_ogloszenia_111176

Wykonanie roboty budowlanej obejmującej odbudowę wiaty śmietnikowej po pożarze zlokalizowanej na terenie Politechniki Świętokrzyskiej przy ul. Studenckiej w Kielcach wraz z pracami rozbiórkowymi i porządkowymi

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: durin@tu.kielce.pl do dnia 10.06.2022r.

Zapytanie ofertowe

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pt: „System informatyczny z aplikacją mobilną optymalizującą wskazania , intensywność i obciążenia treningowe do zintegrowanego wykorzystania podczas technologicznie wspomaganej edukacji chodu osób z mózgowym porażeniem dziecięcym przy wykorzystaniu wybranych urządzeń rehabilitacyjnych(akronim TWEC), realizowanego zgodnie z umową z NCBR nr POIR.0401.04-00-0035/19

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: s.deniziak@tu.kielce.pl do dnia 12.05.2022r.

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Otwarcie 05-02-2021r. Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Dostawy – 639879-2020 – TED Tenders Electronic Daily

SIWZ

Opublikowano dn. 08.02.2021r.:

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano dn. 02.03.2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu oferty w zakresie części XXI

Opublikowano dn. 09.03.2021r.

Informacja o wyniku postępowania