Otwarcie 30.11.2020r. Dostawa wielodostępowego sieciowego węzła obliczeniowego do modelowania i symulacji procesów obróbki laserowej dla Politechniki Świętokrzyskiej

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie TED o zamówieniu

SIWZ

  • W celu wypełnienia formularza załącznik nr 4 JEDZ utworzonego przez Zamawiającego Wykonawca pobiera załącznik: espd-request.xml dostępny pod ogłoszeniem na Platformie Logintrade i następnie importuje plik xml na stronie:  https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl
  • Załącznik nr 5 do SIWZ
  • Załącznik nr 6_RODO

Wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację wentylacji grawitacyjnej w wybranych pomieszczeniach ARiMR przy ulicy Warszawskiej 430 w Kielcach

Ofertę zgodną z załączonym wzorem oferty oraz kosztorys ofertowy, można przesłać drogą mailowa na adres durin@tu.kielce.pl, lub złożyć osobiście w sekretariacie Kanclerza Politechniki Świętokrzyskiej, pokój nr 31 lub w pokoju nr 22, budynek dydaktyczny D, w terminie do 02.11.2020 roku.

Zapytanie ofertowe

Druk oferty 

Wzór Umowy

Dokumentacja projektowa

Przedmiar robót

Otwarcie 27.10.2020r. Dostawa drukarek 3D dla Politechniki Świętokrzyskiej

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano 28.10.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 29.10.2020 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Otwarcie 26.10.2020r. Dostawa oprogramowania dla Politechniki Świętokrzyskiej

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano 01.10.2020 r.

Odpowiedzi

Opublikowano 27.10.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 13.11.2020r:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I

Opublikowano 20.11.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części IX oraz unieważnienie w zakresie części II, III, IV, V, VI, VII, VIII

 

Otwarcie 23.10.2020r. Dostawa sprzętu komputerowego, telemetrycznego oraz elektronicznego i elektrotechnicznego dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach projektu pt. „CyberMatryca – Zintegrowany system obsługi turysty finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Nr umowy POIR.04.01.02-00-0041/17″

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano 26.10.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano dn. 13.11.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I i II oraz unieważnienie w zakresie części III