ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCEGO NA dostawę układu do pobierania asfaltu z ekstraktora ultradźwiękowego Infratest dla Laboratorium Energooszczędnych Technologii Materiałów i Inżynierii Materiałowej Politechniki Świętokrzyskiej w ramach projektu CENWIS-CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIETOKRZYSKIEGO współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. „wsparcie infrastruktury B+R” Osi 1 „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Termin składania ofert 23.09.2021 r.

Baza Konkurencyjności ogłoszenie_69547

Zapytanie ofertowe

Opublikowane 5.10.2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Baza Konkurencyjności -rozstrzygniecie_ogloszenia_69547

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCEGO NA dostawę Okularów wirtualnej rzeczywistości VR w ramach projektu CENWIS-CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIETOKRZYSKIEGO współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. „wsparcie infrastruktury B+R” Osi 1 „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Termin składania ofert 24.06.2021 r.

Baza Konkurencyjności ogloszenie_54003

Zapytanie ofertowe

Opublikowano 28.06.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Baza Konkurencyjności rozstrzygniecie_ogloszenia_54003

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCEGO NA dostawę i montaż systemu projekcyjnego w ramach platform uruchomieniowych do projektowania niskoenergetycznych systemów wbudowanych dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach projektu CENWIS-CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIETOKRZYSKIEGO współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. „wsparcie infrastruktury B+R” Osi 1 „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Termin składania ofert 29.04.2021 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie Baza Konkurencyjności ogloszenie_43616

Opublikowane 30.04.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCEGO NA dostawę układu do pobierania asfaltu z ekstraktora ultradźwiękowego Infratest dla Laboratorium Energooszczędnych Technologii Materiałów i Inżynierii Materiałowej Politechniki Świętokrzyskiej w ramach projektu CENWIS-CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIETOKRZYSKIEGO współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. „wsparcie infrastruktury B+R” Osi 1 „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Termin składania ofert 28.04.2021 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie Baza Konkurencyjnosci ogloszenie_43602

Opublikowane 30.04.2021 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej wraz z konstrukcją wsporczą – dla projektu „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (nr RPSW.01.01.00-26-0001/20)

termin składania ofert 28.01.2021 r.

Ogłoszenie w Bazie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe

Opublikowano 10.02.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Baza konkurencyjności rozstrzygnięcie ogłoszenia_27891

Otwarcie 08.03.2021 r. Rozbudowa istniejącego w Politechnice Świętokrzyskiej klastra komputerowego

Zmiana terminu składania ofert z 02.03.2021 r. na 08.03.2021 r.

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano 4.01.2021 r.

Zmiana terminu składania ofert

Opublikowano 12.02.2021r.:

Odpowiedzi, zmiana SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach

Opublikowano dn. 18.02.2021r.

Odpowiedzi, zmiana SIWZ 3

Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach.3

Opublikowano 8.03.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

Otwarcie 18.01.2021 r. Dostawa mobilnego stanowiska do audytu instalacji fotowoltaicznych z uwzględnieniem symulacji światła, elektroluminescencji, termowizji, itp dla Laboratorium Przemysłowe Niskoemisyjnych i Odnawialnych Źródeł Energii Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano 18.01.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 21.01.2021 r.

Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o unieważnieniu postępowania

Otwarcie 29.12.2020 Dostawa emitera do mikroskopu skaningowego dla Politechniki Świętokrzyskiej – w ramach realizacji projektu „ Innowacyjny system automatycznej identyfikacji i lokalizacji defektów infrastruktury gazowej wykorzystujący zjawisko emisji akustycznej (Slildig AE), POIR.01.01.01-00-1019/19

Otwarcie ofert poprzez platformę meet1:

https://meet1.tu.kielce.pl/dostawa%20emitera%20do%20mikroskopu%20skaningowego 

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano dn. 29.12.2020r.:

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano dn. 11.01.2021r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Otwarcie 11.01.2021 Dostawa stanowiska pomiarowego – Kaskada wodna dla Laboratorium Niskoemisyjnych Źródeł Energii Elektrycznej Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano:14.12.2020 r.

Odpowiedzi, Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – opublikowano 18.12.2020 r.

Opublikowano 30.12.2020 r.

Odpowiedzi

Opublikowano 11.01.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 28.01.2021 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Otwarcie 16.12.2020 r. Dostawa klastra serwerów niskoenergetycznych wyposażonych w macierze dysków SSD oraz zasilacz awaryjny dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano 7.12.2020 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Opublikowano 16.12.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 4.02.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty