OGŁOSZENIE o postępowaniu ofertowym na sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
  Politechnika Świętokrzyska
  al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
  25-314 Kielce
 2. Miejsce i termin przeprowadzenia postępowania: Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 28 marca 2024 r. godz. 14.30.
 3. Rodzaj, typ i ilość przedmiotów sprzedaży: Wykaz składników majątku (załącznik nr 1b).
 4. Miejsce i termin oględzin przedmiotu sprzedaży:
  1) Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, w dni robocze w godz. 9-14, po
  wcześniejszym uzgodnieniu;
  2) osoba do kontaktu: wg Wykazu składników majątku (załącznik nr 1b).
 5. Oferta zakupu winna być złożona na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 2b).
 6. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
  1) oferty zakupu w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Postępowanie ofertowe AIZ-25/1-L1b/24” należy składać w dni robocze w godz. 9:00-14:00 do dnia 28 marca 2024 r. w Biurze Kanclerza (Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, pok. 31 bud. D) lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres: amyszkowska@tu.kielce.pl,
  2) termin związania ofertą: 21 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
  3) oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 7. Politechnika Świętokrzyska zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.
 8. Inne informacje:
  1) postępowanie prowadzone jest na podstawie Instrukcji zagospodarowania oraz likwidacji
  zbędnych i zużytych składników majątku (Zarządzenia Nr 121/21 Rektora z dnia 30 września 2021 r.);
  2) podana kwota jest ceną wywoławczą;
  3) dopuszcza się składanie ofert częściowych;
  4) oferent podaje cenę netto, do której dolicza się podatek VAT (stawka 23 %);
  5) o odrzuceniu oferty zawiadamia się niezwłocznie oferenta jeżeli;
  a) oferta została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu,
  b) nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 5 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę
  6) wybiera się:
  a) oferenta, który zaoferował najwyższą cenę, lub
  b) organizuje dodatkowe postępowanie ofertowe pomiędzy oferentami w przypadku złożenia równorzędnych ofert.
 9. Termin zawarcia umowy sprzedaży:
  1) umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty;
  2) nabywca, który złożył najkorzystniejszą ofertę zobowiązany jest zapłacić przelewem cenę
  nabycia w ciągu 7 dni od dnia otrzymania faktury VAT;
  3) wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
 10. Klauzula informacyjna (ogólna) o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Politechniki Świętokrzyskiej – www.tu.kielce.pl/RODO.

Załącznik nr 1b – Wykaz zbędnych składników majątku AIZ-25-1-L-1b-24

Załącznik nr 2b – Formularz ofertowy

Utworzono: 22.03.2024 Opublikowano: 22.03.2024 Modyfikowano: 22.03.2024
Autor: Anna Myszkowska Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR