OGŁOSZENIE o postępowaniu ofertowym na sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego

Nazwa i siedziba sprzedającego:

 • Politechnika Świętokrzyska
  al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
  25-314 Kielce

Miejsce i termin przeprowadzenia postępowania:

 • Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 11 grudnia 2023 r. godz. 14.30.

Rodzaj, typ i ilość przedmiotów sprzedaży:

 • Wykaz składników majątku (załącznik nr 1b).

Miejsce i termin oględzin przedmiotu sprzedaży:

 • Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, w dni robocze w godz. 9-14, po wcześniejszym uzgodnieniu;
 • osoba do kontaktu: wg Wykazu składników majątku (załącznik nr 1b).

Oferta zakupu winna być złożona na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 2b).

Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

 • oferty zakupu w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Postępowanie ofertowe AIZ-248-L-3b/23” należy składać w dni robocze w godz. 9:00-14:00 do dnia 11 grudnia 2023 r. w Biurze Kanclerza (Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, pok. 31 bud. D) lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres: amyszkowska@tu.kielce.pl,
 • termin związania ofertą: 21 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
 • oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Politechnika Świętokrzyska zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.

Inne informacje:

 • postępowanie prowadzone jest na podstawie Instrukcji zagospodarowania oraz likwidacji zbędnych i zużytych składników majątku (Zarządzenia Nr 121/21 Rektora z dnia 30 września 2021 r.);
 • podana kwota jest ceną wywoławczą;
 • dopuszcza się składanie ofert częściowych;
 • oferent podaje cenę netto, do której dolicza się podatek VAT (stawka 23 %);
 • o odrzuceniu oferty zawiadamia się niezwłocznie oferenta jeżeli;
  a) oferta została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu,
  b) nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 5 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę
 • wybiera się:
  a) oferenta, który zaoferował najwyższą cenę, lub
  b) organizuje dodatkowe postępowanie ofertowe pomiędzy oferentami w przypadku złożenia równorzędnych ofert.

Termin zawarcia umowy sprzedaży:

 • umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty;
 • nabywca, który złożył najkorzystniejszą ofertę zobowiązany jest zapłacić przelewem cenę nabycia w ciągu 7 dni od dnia otrzymania faktury VAT;
 • wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

Klauzula informacyjna (ogólna) o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Politechniki Świętokrzyskiej – www.tu.kielce.pl/RODO.


Utworzono: 04.12.2023 Opublikowano: 04.12.2023 Modyfikowano: 04.12.2023
Autor: Anna Myszkowska Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR