Ogłoszenie o postepowaniu na najem powierzchni użytkowej

Ogłoszenie o postepowaniu na najem powierzchni użytkowej  w budynkach dydaktycznych A, C i D, przeznaczonej pod instalację 9 sztuk urządzeń vendingowych do dystrybucji zimnych oraz  gorących napojów, kanapek i przekąsek na okres  12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

 1. Zamawiający – Politechnika Świętokrzyska, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25 – 314 Kielce
 2. Przedmiot najmu – przedmiotem najmu objęta jest powierzchnia wskazana przez Zamawiającego, znajdująca się w siedzibie Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach w budynkach dydaktycznych A, C i D przeznaczona na zainstalowanie urządzeń vendingowych do dystrybucji napojów zimnych i gorących, przekąsek oraz kanapek, na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
  – Budynek A – 3 urządzenia (napoje zimne i przekąski; kanapki; napoje gorące: kawa, herbata);
  – Budynek C – 3 urządzenia (napoje zimne i przekąski;  kanapki;  napoje gorące: kawa, herbata);”- Budynek D – 3 urządzenia (napoje zimne i przekąski;  kanapki; napoje gorące: kawa, herbata).
 3. Stawka czynszu nie obejmuje opłaty ryczałtowej za zużycie energii elektrycznej, która zostanie wyliczona w oparciu o zainstalowane urządzenia.
 4. Najemca zobowiązany będzie do przeprowadzenia na własny koszt, niezbędnych prac przygotowawczych oraz instalacji własnych urządzeń (urządzeń vendingowych : na zimne
  i gorące napoje, przekąski, kanapki, itp.). Nakłady poniesione przez najemcę na prace przygotowawcze i instalację urządzeń nie będą podlegały rozliczeniu z Wynajmującym po zakończeniu stosunku najmu.
 5. Urządzenia vendingowe na napoje gorące powinny posiadać własne zbiorniki na wodę i odpady.
 6. Urządzenia powinny posiadać wszystkie niezbędne atesty, które Najemca zobowiązany jest okazać na żądanie Wynajmującego.
 7. W urządzeniach będzie obowiązywał całkowity zakaz sprzedaży napojów alkoholowych, energetyzujących oraz wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.
 8. Każdy z urządzeń powinien posiadać wrzutnik monet z możliwością wydawania reszty oraz czytnik płatności bezgotówkowych.
 9. Wszystkie urządzenia powinny posiadać czytelną informację umieszczoną w widocznym miejscu o serwisie, instrukcję na temat postępowania w przypadku nie wydania reszty, asortymentu, awarii, itp.
 10. Najemca będzie prowadził powyższą działalność zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarnymi, epidemiologicznymi i technologicznymi, stawianymi przez Państwową Inspekcją Sanitarną, przepisami bhp i ppoż., gospodarką odpadami, itp.
 11. Lokalizację miejsc przeznaczonych pod najem można obejrzeć w dniach od 20 do 27 marca w godz. 9.00 do 14.00
 12. Oferta powinna zawierać:
  – wskazanie powierzchni w danym budynku, której wynajęciem zainteresowany jest Oferent,
  – wymiary urządzeń vendingowych,
  – proponowaną miesięczną stawkę czynszu,
  – podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu,
  – pełnomocnictwo w zakresie umocowania w przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu,
  – datę sporządzenia oferty,
  – udokumentowany status prawny Oferenta (wydruk z CI KRS/CEiDG),
  – wskazanie przedmiotu działalności, jaki zamierza prowadzić Oferent na wynajmowanej powierzchni,
  – karty katalogowe oferowanych do instalacji urządzeń wraz ze specyfikacją techniczną,
  – oświadczenie o niezaleganiu z opłatami związanymi z najmem.
 13. Oferty należy składać w terminie do dnia 2 kwietnia 2024r. do godz. 10.00 w siedzibie Politechniki Świętokrzyskiej Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce budynek D pok. Nr 31 – Biuro Kanclerza, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na najem powierzchni pod ustawienie urządzeń vendingowych”.
 14. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowo – cenowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia wypełniając wszystkie jego pozycje
 15. Jeden Oferent może złożyć jedną ofertę.
 16. Oferta złożona przez Oferenta może dotyczyć zarówno jednego rodzaju urządzenia w danym budynku jak również wszystkich urządzeń.
 17. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25 – 314 Kielce budynek D pok. Nr 31 w dniu 2 kwietnia 2024r. o godz. 12.00
 18. Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest: mgr Alicja Stankowska – kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego; tel. 41 34 24 271, 602 342 050
 19. Postępowanie uznaje się za ważne, jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta.
 20. Zasady najmu:
  1. Szczegółowe zasady najmu określać będzie umowa zawarta pomiędzy Politechniką Świętokrzyską, a Oferentem wybranym w drodze postępowania.
  2. Czynsz najmu będzie ustalony na poziomie zadeklarowanym przez Oferenta w wybranej ofercie. Szczegóły dotyczące zasad rozliczeń zostaną zapisane w umowie.
  3. Najemca będzie obciążany za zużycie energii elektrycznej kwotą zryczałtowaną.
  4. Najemca obowiązany będzie do uzyskania wszelkich wymaganych zezwoleń na rozpoczęcie działalności w siedzibie Politechniki Świętokrzyskiej.
  5. Sprzedaż towarów będzie się odbywała z zachowaniem przewidzianych przepisami wymogów w tym zakresie, takich jak: atest sanitarny, aktualny termin ważności produktów, itp.
  6. Najemca będzie ponosił koszty pełnego ubezpieczenia rzeczy wniesionych do przedmiotu najmu, w przypadku braku ubezpieczenia, Politechnika Świętokrzyska nie będzie ponosiła żadnej odpowiedzialności za zniszczenia, kradzieże, itp.
  7. Najemca zobowiązany będzie do utrzymania czystości i porządku wokół zainstalowanego urządzenia vendingowego po każdorazowym zakończeniu czynności serwisowych i konserwacyjnych, jak również do zapewnienia sprawnego stanu technicznego urządzenia.

Politechnika Świętokrzyska zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


Załącznik nr 1_ Formularz ofertowy


Informacja o wyborze

Zestawienie ofert cenowych

Utworzono: 18.03.2024 Opublikowano: 18.03.2024 Modyfikowano: 05.04.2024
Autor: dr Artur Szmidt Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR