Usługa gastronomiczna polegająca na zapewnieniu wyżywienia dla uczniów świętokrzyskich szkół ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły branżowe II stopnia) w ramach realizacji projektu pn. „Dziś uczeń – jutro student” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+); nr umowy: FESW.08.03.IZ.00-0002/23

Oferta powinna być złożona za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności dostępnej pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  do dnia 08.03.2024r. g. 10:00

Usługa gastronomiczna w Łodzi polegająca na zapewnieniu wyżywienia dla uczniów świętokrzyskich szkół ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły branżowe II stopnia) w ramach realizacji projektu pn. „Dziś uczeń – jutro student”

Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Wzór oferty

Załącznik nr 2 -Wzór umowy

Załącznik nr 1 do wzoru umowy

Załącznik nr 2 do wzoru umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Usługa gastronomiczna polegająca na zapewnieniu wyżywienia dla uczniów świętokrzyskich szkół ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły branżowe II stopnia) w ramach realizacji projektu pn. „Dziś uczeń – jutro student” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+); nr umowy: FESW.08.03.IZ.00-0002/23

Oferta powinna być złożona za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności dostępnej pod adresem:: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  do dnia 26.02.2024r. g. 10:00

Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Wzór oferty

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu oferty

Konkurs na zatrudnienie pracownika w Dziale Administracji Domów Studenckich

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA
ogłasza konkurs na zatrudnienie pracownika w Dziale Administracji Domów Studenckich na stanowisko sprzątaczka

 Wymagania :

 • Wykształcenie: zawodowe
 • Dokładność i sumienność podczas wykonywania powierzonych obowiązków,
 • Wysoka kultura osobista,
 • Umiejętności pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej,
 • Umiejętności społeczne w kontaktach z młodzieżą,

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv wraz z listem motywacyjnym,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (link)

Szczegółowe informacje  dotyczące wymagań dodatkowych, zakresu wykonywanych zadań i wymaganych dokumentów, dostępne są   pod numerem tel. 041 34 24  649  w godzinach od 9-12.

Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 16.02.2024 r w Biurze Kanclerza pok. nr 31 budynek D lub przesłać na adres:

Politechnika Świętokrzyska
Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Biuro Kanclerza

Wybrani Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o której zostaną powiadomieni telefonicznie.

Konkurs na stanowisko adiunkta w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo, energetyka

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska,

Wydział Inżynierii Środowiska, Geodezji i Energetyki Odnawialnej

MIASTO: Kielce

STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

DATA OGŁOSZENIA: 04.01.2024 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05.02.2024 r.

LINK DO STRONY: https://bip.tu.kielce.pl/informacje-ogolne/konkursy-na-stanowiska/

Czytaj dalej

INFORMACJA o zużytych rzeczowych składnikach majątku ruchomego

Nazwa i siedziba dysponenta:

 • Politechnika Świętokrzyska
  al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
  25-314 Kielce

Wykaz zużytych składników majątku określa załącznik nr 1a.

Nieodpłatnego przekazania lub darowizny zużytych składników majątku określonych w załączniku nr 1a dokonuje się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu.

Czytaj dalej

Nabór na stanowisko bibliotekarza w Oddziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie bibliotekoznawstwa lub informacji naukowej (preferowane), lub inne wyższe magisterskie.
 • Biegła obsługa komputera w środowisku Windows oraz pakietu biurowego MS Office.
 • Znajomość języków obcych umożliwiających opracowanie zbiorów.
 • Znajomość i umiejętność obsługi baz danych i katalogów.
 • Umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy własnej, komunikatywność, otwartość i predyspozycje do nawiązywania kontaktów interpersonalnych, kreatywność i wysoka kultura osobista.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji na warsztatach i szkoleniach

Czytaj dalej