Otwarcie 25.09.2020 r. – Usługa przygotowania i przeprowadzenia zajęć warsztatowych w zakresie projektowania sieci i instalacji w technologii BIM w ramach Projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (Umowa nr POWR.03.05.00-00.Z202/17)

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Opublikowano: 25.09.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Otwarcie 04.09.2020 r. – Dostawa systemu do monitoringu, rejestracji i analizy zdalnych sesji dostępu do systemów informatycznych dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie TED

SIWZ

Opublikowano: 04.08.2020 r.

Odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ – po zmianach

Sprostowanie – 2020-OJS152-371308opublikowano: 07.08.2020 r.

Opublikowano: 13.08.2020 r.

Modyfikacja SIWZ 2

Sprostowanie 2 – 2020-OJS159-387944 – opublikowano: 18.08.2020 r.

Opublikowano: 04.09.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 25.09.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Otwarcie 02-10-2020r. Dostawa kamery termowizyjnej o dużej rozdzielczości wraz z oprzyrządowaniem dla Politechniki Świętokrzyskiej – w ramach realizacji Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – RID finansowanego ze środków MNiSW na podstawie umowy nr 025/RID/2018/19 z dnia 28.12.2018r.

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Opublikowano dn.24.09.2020r.:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi, modyfikacja SIWZ

 

Usługa przeprowadzenia kursu „MIĘDZYNARODOWY / EUROPEJSKI INŻYNIER SPAWALNIK – IWE/EWE w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” w miejscu wskazanym przez Wykonawcę

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgraba@tu.kielce.pl do dnia 02.10.2020r.

Zapytanie ofertowe

Klauzula informacyjna

Ogłoszenie – Baza Konkurencyjności

Usługa przygotowania oraz przeprowadzenia studium finansów i doskonalenia umiejętności menadżerskich dla kadry zarządzającej Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: awalczyk@tu.kielce.pl do dnia 18.09.2020r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie – Baza Konkurencyjności

Klauzula informacyjna

Opublikowano: 23.09.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rozstrzygnięcie ogłoszenia – Baza Kankurencyjności