Otwarcie 07.01.2021 r. Dostawa wyspecjalizowanego rekonfigurowalnego systemu obliczeniowego FPGA dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Zmiana terminu składania ofert z 18.12.2020 r. na 07.01.2021r.

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano 2.12.2020 r.

Odpowiedzi, zmiana SIWZ

Opublikowano 15.12.2020 r.

Odpowiedzi, zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – opublikowano 18.12.2020 r.

Opublikowano 7.01.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 16.03.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II i III

Opublikowano 29.03.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu ofert w części I

Utworzono: Opublikowano: 10.11.2020 Modyfikowano: 29.03.2021
Autor: Publikujący: Monika Modyfikujący: