Otwarcie 14.12.2020 r. Dostawa aparatury naukowo badawczej: Układ do pobierania asfaltu z ekstraktora ultradźwiękowego Infratest; Wiertnica do pobierania próbek z nawierzchni z osprzętem (wiertnica elektryczna, stół umożliwiający odwierty w laboratorium, zestaw koronek, szczypce do wyciągania próbek, narzędzia niezbędne w procesie wiercenia); Aparat do pomiaru odblaskowości nawierzchni drogowych dla Laboratorium Energooszczędnych Technologii Materiałów i Inżynierii Materiałowej Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Zmiana terminu składania ofert z 10.12.2020 r. na 14.12.2020 r.

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano 16.11.2020 r.

Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – opublikowano 20.11.2020 r.

Opublikowano 14.12.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 21.01.2021 r.

Informacja o unieważnieniu części I postępowania

Opublikowano 8.02.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części III

Opublikowano 18.02.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II

Utworzono: Opublikowano: 04.11.2020 Modyfikowano: 18.02.2021
Autor: Publikujący: Monika Modyfikujący: