Otwarcie 5.09.2018 r. Dostawa Zestawu służącego do określania wskaźników mikroklimatu z miernikami wraz z oprogramowaniem do rejestracji wartości mierzonych; Oprogramowania do symulacji komputerowych CFD (numeryczna mechanika płynów) – analizy cieplno- przepływowe ze stacją roboczą dla Laboratorium Prototypowania i Eksploatacji Technologii i Instalacji OZE Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedzi

Opublikowane 6.09.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane 19.10.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu części I

Utworzono: Opublikowano: 16.07.2018 Modyfikowano: 19.10.2018
Autor: Publikujący: Monika Modyfikujący: