Otwarcie 13.07.2020 r. Dostawa środowiska hiperkonwergentnego dla Laboratorium Sieci Teleinformatycznych i Technologii Internetu Rzeczy Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Zmiana teminu otwarcia ofert z 29.06.2020 r. na 13.07.2020 r.

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowane 24.06.2020 r.

Odpowiedzi, zmiana SIWZ

Opublikowane 26.06.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opbulikowane 13.07.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane 24.07.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 26.05.2020 Modyfikowano: 24.07.2020
Autor: Publikujący: Monika Modyfikujący: