Otwarcie 23.10.2020r. Dostawa sprzętu komputerowego, telemetrycznego oraz elektronicznego i elektrotechnicznego dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach projektu pt. „CyberMatryca – Zintegrowany system obsługi turysty finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Nr umowy POIR.04.01.02-00-0041/17″

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano 26.10.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano dn. 13.11.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I i II oraz unieważnienie w zakresie części III

Utworzono: Opublikowano: 22.09.2020 Modyfikowano: 13.11.2020
Autor: Publikujący: Monika Modyfikujący: Iwona Ziach