Otwarcie 20.09.2018 r. Dostawa Miernika do pomiarów pH betonu w zawiesinie z wyposażeniem; Zestawu do pobierania pyłu betonowego przy ocenie zagrożenia korozyjnego zbrojenia w betonie dla Laboratorium Konstrukcji Betonowych i Diagnozowania Obiektów Technicznych Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano 13.09.2018 r.

Odpowiedzi

Opublikowano 20.09.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 26.10.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu części II postępowania

Utworzono: Opublikowano: 14.08.2018 Modyfikowano: 26.10.2018
Autor: Publikujący: Monika Modyfikujący: