Otwarcie 24.09.2018 r. Dostawa Modułu symulacji i pomiarów turbin wiatrowych: otwarty tunel aerodynamiczny wraz z oprzyrządowaniem; Modułu symulacji i pomiarów PhotoVoltaicznych dla Laboratorium Niskoemisyjnych i Odnawialnych Źródeł Energii Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano 14.09.2018 r.

Odpowiedzi

Opublikowano 24.09.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 15.11.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 16.08.2018 Modyfikowano: 15.11.2018
Autor: Publikujący: Monika Modyfikujący: