Otwarcie 19.02.2019 r. – Dostawa Zestawu służącego do określania wskaźników mikroklimatu z miernikami wraz z oprogramowaniem do rejestracji wartości mierzonych dla Laboratorium Prototypowania i Eksploatacji Technologii i Instalacji OZE Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano 20.02.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 22.02.2019 r.

Informacja o unieważnieniu części I i III postepowania

Opublikowano 28.03.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II

Utworzono: Opublikowano: 16.01.2019 Modyfikowano: 28.03.2019
Autor: Publikujący: Monika Modyfikujący: