Otwarcie 16.07.2019 r. Dostawa Systemu do współrzędnościowych pomiarów obiektów budowlanych, w tym przemieszczeń pod obciążeniem dla Laboratorium Konstrukcji Betonowych i Diagnozowania Obiektów Technicznych Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

(Last Updated On: 09.08.2019)

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano 16.07.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 09.08.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Last Updated on 09.08.2019 by Agnieszka Nietrzpiel

Data publikacji: 10.06.2019 @ 15:01 Data ostatniej modyfikacji: 09.08.2019 @ 15:14
Osoba publikująca: Agnieszka Nietrzpiel Osoba modyfikująca: Agnieszka Nietrzpiel