Otwarcie 31.07.2019 r. Dostawa tomografu do badań materiałowych dla Laboratorium Energooszczędnych Technologii Materiałów i Inżynierii Materiałowej Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Zmiana terminu składania ofert z 15.07.2019r na dzień 31.07.2019r.

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano 13.06.2019 r.

Modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – opublikowano 17.06.2019 r.

Opublikowano 2.08.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 9.10.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 10.06.2019 Modyfikowano: 09.10.2019
Autor: Publikujący: Monika Modyfikujący: