Otwarcie 12.07.2019 Dostawa urządzenia do nanoszenia powłok metodami PECVD i PVD; urządzenia do nanoszenia powłok atomowych metodą ALD dla Laboratorium Zaawansowanych Nanotechnologii i Nanomateriałów Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

(Last Updated On: 04.09.2019)

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano 3.07.2019 r.

Odpowiedzi

Opublikowano 5.07.2019 r.

Odpowiedzi 2

Opublikowano 12.07.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 4.09.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Last Updated on 04.09.2019 by Agnieszka Nietrzpiel

Data publikacji: 06.06.2019 @ 17:27 Data ostatniej modyfikacji: 04.09.2019 @ 15:00
Osoba publikująca: Agnieszka Nietrzpiel Osoba modyfikująca: Agnieszka Nietrzpiel