08.01.2020 r. Zakup i oddanie do eksploatacji mikrosieci elektroenergetycznej na terenie kampusu Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Zmiana teminu otwarcia ofert z 20.12.2019 r na 08.01.2020 r.

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowane 17.12.2019 r.

Informacja dotycząca wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – opublikowane 20.12.2019 r.

Opublikowane 20.12.2019 r.

Informacja dotycząca wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.

Opublikowane 08.01.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane 31.03.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu oferty

Utworzono: Opublikowano: 19.11.2019 Modyfikowano: 31.03.2020
Autor: Publikujący: Monika Modyfikujący: