Zapytanie ofertowe na dostawę: Zestawu do pobierania pyłu betonowego przy ocenie zagrożenia korozyjnego zbrojenia w betonie dla Laboratorium Konstrukcji Betonowych i Diagnozowania Obiektów Technicznych Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Termin składania ofert 07.03.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Informacja o ogłoszeniu – Baza konkurencyjności

Informacja o wyniku postepowania

Utworzono: Opublikowano: 20.02.2019 Modyfikowano: 18.03.2019
Autor: Publikujący: Monika Modyfikujący: