Otwarcie 19-01-2021r. Dostawa pieca komorowego z kontrolerem z przyłączem gazu ochronnego dla 3 różnych gazów wraz z argonem, azotem, powietrzem, i systemem dozowania gazudla Laboratorium Biomasy Stałej i Energetyki Biogazowej Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Zmiana terminu składania ofert z 31.12.2020 r. na 19.01.2021 r.

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie – 566263-2020 – TED Tenders Electronic Daily

SIWZ

Opublikowano 30.12.2020r.

Odpowiedzi. Zmiana SIWZ

Opublikowano 19.01.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 25.02.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 25.11.2020 Modyfikowano: 25.02.2021
Autor: Publikujący: Iwona Ziach Modyfikujący: