Otwarcie 22.10.2020 r. Dostawa stanowiska do badana parametrów wybuchowości pyłów palnych oraz stanowiska badawczego „emitor z pełnym zakresem promieniowania” dla Laboratorium Prototypowania i Eksploatacji Technologii i Instalacji OZE Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Zmiana terminu otwarcia ofert z 6.10.2020r. na 22.10.2020r.

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano: 27.08.2020r.

Odpowiedzi. zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie 2020-OJS169-409194-pl

Opublikowano 11.09.2020r.

Odpowiedzi, Modyfikacja SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – opublikowano 16.09.2020 r.

Opublikowano 5.10.2020 r.

Odpowiedzi, Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – opublikowano 9.10.2020 r.

Opublikowano 22.10.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 18.12.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I postępowania

Opublikowano 26.01.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części II postępowania

 

 

Utworzono: Opublikowano: 24.07.2020 Modyfikowano: 26.01.2021
Autor: Publikujący: Monika Modyfikujący: