Otwarcie 04.02.2019 r. Dostawa Drona z kamerą termowizyjną do pomiarów temperatury modułów PV dla Laboratorium Przemysłowe Niskoemisyjnych i Odnawialnych Źródeł Energii Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Zamiana terminu składania ofert z 23.01.2019 r. na 04.02.2019 r.

Ogłoszenie

SIWZ

W celu wypełnienia formularza załącznik nr 4 JEDZ utworzonego przez Zamawiającego Wykonawca pobiera załącznik nr 4 Oświadczenie JEDZespd-request.xml dostępny pod ogłoszeniem na Platformie Logintrade i następnie importuje plik xml na stronie:  https://ec.europa.eu/tools/espd/filter 

Opublikowano 16.01.2019 r.

Odpowiedzi, zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – opublikowano 23.01.2019 r.

Opublikowano 4.02.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 10.05.2019 r.

Informacja o wykluczonych Wykonawcach, Wykonawcach których oferty zostały odrzucoone oraz o unieważnieniu postepowania

Utworzono: Opublikowano: 21.12.2018 Modyfikowano: 10.05.2019
Autor: Publikujący: Monika Modyfikujący: