Otwarcie 28.03.2019 r. Dostawa aparatury naukowo badawczej: Aparat do pomiaru odblaskowości nawierzchni drogowych; Spektrometr FT-IR; Zagęszczarka do próbek prostopadłościennych; Precyzyjna zagęszczarka laboratoryjna do próbek MMA + akcesoria, koleinomierz mały dwustanowiskowy (badanie próbek metodą w wodzie i w powietrzu); Komora próżniowa z osprzętem ( komora próżniowa, kontroler próżni z pompą próżniową); Laboratoryjna (automatyczna) piła precyzyjna + osprzęt; Dynamiczna płyta obciążeniowa; Wkładka Lautnera z osprzętem (wkładki dla próbek fi 100, fi 150); Układ do pobierania asfaltu z ekstraktora ultradźwiękowego Infratest; Wyparka próżniowa; Wiertnica do pobierania próbek z nawierzchni z osprzętem (wiertnica elektryczna, stół umożliwiający odwierty w laboratorium, zestaw koronek, szczypce do wyciągania próbek, narzędzia niezbędne w procesie wiercenia) dla Laboratorium Energooszczędnych Technologii Materiałów i Inżynierii Materiałowej Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Zmiana terminu składania ofert z 12.03.2019r na dzień 28.03.2019r.

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie

SIWZ

  • Zalącznik nr 1 do SIWZ
  • Załącznik nr 2 do SIWZ
  • Załącznik nr 3 do SIWZ
  • W celu wypełnienia formularza załącznik nr 4 JEDZ utworzonego przez Zamawiającego Wykonawca pobiera załącznik nr 4 Oświadczenie JEDZespd-request.xml dostępny pod ogłoszeniem na Platformie Logintrade i następnie importuje plik xml na stronie:  https://ec.europa.eu/tools/espd/filter 

Opublikowano 5.03.2019r.

Odpowiedzi. Modyfikacja SIWZ

Opublikowano 7.03.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi

Opublikowano 29.03.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 18.06.2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I-VIII oraz o unieważnieniu części IX-XI

Utworzono: Opublikowano: 07.02.2019 Modyfikowano: 18.06.2019
Autor: Publikujący: Monika Modyfikujący: Iwona Ziach