Zapytanie ofertowe na dostawę: monitorów (mierników) jakości powietrza dla Laboratorium Prototypowania i Eksploatacji Technologii i Instalacji OZE dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Termin składania ofert 22.05.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

Opublikowano 12.06.2019 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważnieniu Baza konkurencyjności

Utworzono: Opublikowano: 14.05.2019 Modyfikowano: 12.06.2019
Autor: Publikujący: Monika Modyfikujący: