Otwarcie 18.10.2019 r. Zakup i oddanie do eksploatacji mikrosieci elektroenergetycznej na terenie kampusu Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

(Last Updated On: 30.10.2019)

Zmiana teminu otwarcia ofert z 02.10.2019 r na 18.10.2019 r.

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano 13.09.2019r.

Odpowiedzi, Modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – opublikowano 18.09.2019 r.

Opublikowano 1.10.2019 r.

Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. – opublikowano 4.10.2019 r.

Opublikowano: 21.10.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 30.10.2019 r.

Informacja o Wykonawcach których oferty zostały odrzucone oraz o unieważnieniu postępowania

 

Last Updated on 30.10.2019 by Agnieszka Nietrzpiel

Data publikacji: 16.08.2019 @ 16:48 Data ostatniej modyfikacji: 30.10.2019 @ 15:43
Osoba publikująca: Agnieszka Nietrzpiel Osoba modyfikująca: Agnieszka Nietrzpiel