Otwarcie 30.06.2020r. Dostawa sprzętu komputerowego, telemetrycznego oraz elektronicznego i elektrotechnicznego dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach projektu pt. „CyberMatryca – Zintegrowany system obsługi turysty finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Nr umowy POIR.04.01.02-00-0041/17

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie TED

SIWZ

Opublikowano: dn 30.06.2020r.:

Informacja z otwarcia

Opublikowano dn. 23.07.2020r.:

Informacja o unieważnieniu części I i II oraz wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części III

Utworzono: Opublikowano: 26.05.2020 Modyfikowano: 23.07.2020
Autor: Publikujący: Iwona Ziach Modyfikujący: Iwona Ziach