Otwarcie 30.10.2020 r. Dostawa stanowiska pomiarowego – Kaskada wodna dla Laboratorium Niskoemisyjnych Źródeł Energii Elektrycznej Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Zmiana terminu składania ofert z 09.10.2020 r. na 30.10.2020 r.

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

2020-OJS164 – 398196-Ogłoszenie TED

SIWZ

Opublikowano 15.09.2020 r.

Odpowiedzi, Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – opublikowano 18.09.2020 r.

Opublikowano 7.10.2020 r.

Odpowiedzi 2. Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – opublikowano 12.10.2020 r.

Opublikowano 30.10.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 04.11.2020 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Utworzono: Opublikowano: 25.08.2020 Modyfikowano: 04.11.2020
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: