Otwarcie 09.04.2019 r. – Dostawa systemu do badań metodą emisji akustycznej – procesor AE do ciągłego monitorowania dla Laboratorium Konstrukcji Betonowych i Diagnozowania Obiektów Technicznych Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Zmiana terminu składania ofert z 22.03.2019r na dzień 09.04.2019r.

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano 20.03.2019 r.

Odpowiedzi, modyfikacja SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – opublikowano 22.03.2019 r.

Opublikowano 9.04.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 27.05.2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 18.02.2019 Modyfikowano: 27.05.2019
Autor: Publikujący: Monika Modyfikujący: