Otwarcie 08.01.2020 r. Dostawa aparatury naukowo badawczej: Układ do pobierania asfaltu z ekstraktora ultradźwiękowego Infratest; Wyparka próżniowa; Wiertnica do pobierania próbek z nawierzchni z osprzętem (wiertnica elektryczna, stół umożliwiający odwierty w laboratorium, zestaw koronek, szczypce do wyciągania próbek, narzędzia niezbędne w procesie wiercenia) dla Laboratorium Energooszczędnych Technologii Materiałów i Inżynierii Materiałowej Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Zmiana teminu otwarcia ofert z 17.12.2019 r na 08.01.2020 r.

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano 13.12.2019 r.

Odpowiedzi, Modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – opublikowano 18.12.2019 r.

Opublikowano 8.01.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 23.01.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II oraz o unieważnieniu części I i III postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Utworzono: Opublikowano: 13.11.2019 Modyfikowano: 23.01.2020
Autor: Publikujący: Monika Modyfikujący: