Otwarcie 09.12.2020 r. Dostawa wagi analitycznej, wagi półtechnicznej, wytrząsarki, łaźni wodnej, dejonizatora dla Laboratorium Biomasy Stałej i Energetyki Biogazowej Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

(Last Updated On: 10.02.2021)

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano 26.11.2020 r.

Odpowiedzi

Opublikowano 9.12.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 10.02.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Last Updated on 10.02.2021 by Agnieszka Nietrzpiel

Data publikacji: 04.11.2020 @ 14:16 Data ostatniej modyfikacji: 10.02.2021 @ 15:09
Osoba publikująca: Agnieszka Nietrzpiel Osoba modyfikująca: Agnieszka Nietrzpiel