Otwarcie 09.10.2020 – Dostawa tabletów oraz pamięci przenośnych dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu o akronimie TWEC, pn.: „System informatyczny z aplikacją mobilną optymalizującą wskazania, intensywność i obciążenia treningowe do zintegrowanego wykorzystania podczas technologicznie wspomaganej edukacji chodu u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym przy wykorzystaniu wybranych urządzeń rehabilitacyjnych”, [Umowa nr POIR.04.01.04-00-0035/19-00], realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, [Oś priorytetowa IV – Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.1 – Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 – Projekty aplikacyjne]

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie TED – 2020-OJS172-413820

SIWZ

Opublikowano 09.10.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 26.10.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 04.09.2020 Modyfikowano: 26.10.2020
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski