Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geodezji i Energetyki Odnawialnej

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska,
Wydział Inżynierii Środowiska, Geodezji i Energetyki Odnawialnej
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
DATA OGŁOSZENIA: 05.07.2023 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06.08.2023 r.
LINK DO STRONY: https://bip.tu.kielce.pl/psk/konkursy-na-stanowiska/

SŁOWA KLUCZOWE: inżynieria środowiska, mechanika płynów, hydraulika, hydrologia, budownictwo wodne, inżynieria rzeczna

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych będzie odpowiedzialna za prowadzenie zajęć dydaktycznych
w zakresie: mechaniki płynów, hydrauliki, hydrologii, inżynierii wodnej, kosztorysowania itd.

Kandydat powinien posiadać:

 • stopień doktora inżyniera w dyscyplinie powiązanej tematycznie z przewidywanymi zajęciami dydaktycznymi,
 • wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną z wykonawstwem i sporządzaniem dokumentacji projektowej w zakresie specjalności inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
 • adekwatny merytorycznie dorobek naukowy związany z budownictwem wodnym, inżynierią rzeczną, hydrologią, modelowaniem procesów hydrologicznych,
 • motywację do prowadzenia badań naukowych oraz umiejętność pracy w zespole,
 • posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym na poziomie co najmniej średnio-zaawansowanym,
 • w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami,

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
 2. życiorys (CV),
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. autoreferat zawierający informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym oraz zawodowym,
 5. kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 6. oświadczenie kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Oferty należy kierować na adres:

Politechnika Świętokrzyska,
Wydział Inżynierii Środowiska, Geodezji i Energetyki Odnawialnej
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Termin składania zgłoszeń upływa dnia: 06.08.2023 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.
Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.

Utworzono: 05.07.2023 Opublikowano: 05.07.2023 Modyfikowano: 05.07.2023
Autor: prof. dr hab. inż. Tomasz Kozłowski Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR