Konkurs na stanowisko adiunkta w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo, energetyka

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska,

Wydział Inżynierii Środowiska, Geodezji i Energetyki Odnawialnej

MIASTO: Kielce

STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

DATA OGŁOSZENIA: 04.01.2024 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05.02.2024 r.

LINK DO STRONY: https://bip.tu.kielce.pl/informacje-ogolne/konkursy-na-stanowiska/

SŁOWA KLUCZOWE: inżynieria środowiska, fizyka budowli,  audyt energetyczny, budownictwo pasywne.

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych będzie odpowiedzialna za prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie: Fizyki budowli, Systemów pomiarowych OZE, Projektowania instalacji zasilanych z OZE, Dokumentacji instalacji na etapie oferowania, budowy i przekazywania do eksploatacji, Charakterystyki energetycznej budynków, Audytu energetycznego, Budownictwa pasywnego i autonomicznego, Kosztorysowania itd.

Kandydat powinien:

 • posiadać stopień doktora w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
 • posiadać doświadczenie w wykonawstwie i sporządzaniu dokumentacji projektowej w zakresie specjalności inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
 • posiadać udokumentowany dorobek naukowy potwierdzony publikacjami (w tym wysoko punktowanymi z listy Filadelfijskiej),
 • posiadać motywację do prowadzenia badań naukowych oraz umiejętność pracy w zespole,
 • w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
  w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami,
 • posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym na poziomie B2.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
 2. życiorys (CV),
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. autoreferat zawierający informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym oraz zawodowym,
 5. kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 6. oświadczenie kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Oferty należy kierować na adres:

Politechnika Świętokrzyska,
Wydział Inżynierii Środowiska, Geodezji i Energetyki Odnawialnej
Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Termin składania zgłoszeń upływa dnia: 05.02.2024 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.

Utworzono: 03.01.2024 Opublikowano: 03.01.2024 Modyfikowano: 03.01.2024
Autor: prof. dr hab. inż. Tomasz Kozłowski Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR