Asystent w Katedrze Technologii Mechanicznej i Metrologii

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria mechaniczna
SPECJALNOŚĆ: automatyka i robotyka
DATA OGŁOSZENIA: 17.01.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.02.2022
LINK DO STRONY: https://bip.tu.kielce.pl/informacje-ogolne/konkursy-nastanowiska/
SŁOWA KLUCZOWE: automatyka i robotyka

OPIS: kandydat powinien posiadać predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w obszarze automatyki i robotyki oraz mieć wiedzę związaną z tą specjalnością. Dodatkowym atutem będzie posiadanie wiedzy i umiejętności związanych z zarządzaniem i inżynierią produkcji.

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające:

 • dyplom mgr inż. na kierunku związanym ze specjalnością automatyka i robotyka. Dodatkowym atutem będzie posiadanie dyplomu inżynierskiego na kierunku związanym z zarządzaniem i inżynierią produkcji.
 • koncepcję rozprawy doktorskiej oraz wyznaczonego promotora tej rozprawy,
 • znajomość zagadnień związanych z technikami wytwarzania, w szczególności zagadnień obróbki ubytkowej,
 • umiejętność programowania obrabiarek CNC ze sterownikiem Fanuc,
 • umiejętność programowania obrabiarek CNC ze sterownikiem Heidenhain,
 • umiejętność programowania obrabiarek CNC ze sterownikiem Sinumeric
 • umiejętność obsługi programu Robotstudio,
 • umiejętność posługiwania się oprogramowaniem CAD/CAM, w szczególności systemem Mastercam, NX, Edgecam
 • biegła znajomość języka polskiego
 • znajomość języka angielskiego (minimum poziom B2), ,
 • umiejętność tworzenia baz danych, znajomość języka SQL będzie dodatkowym atutem.

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie w pracy dydaktycznej,
 • publikacje w czasopismach znajdujących się na liście czasopism punktowanych MEiN,
 • prowadzenie badań naukowych związanych z obróbką ubytkową.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
 • życiorys (CV), kwestionariusz osobowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i koncepcja rozprawy doktorskiej
 • informacja o doświadczeniu dydaktycznym i dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji;
 • oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Oferty należy kierować na adres:

Politechnika Świętokrzyska
Biuro Dziekana Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn, pok. 10 bud. B
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Termin składania zgłoszeń upływa dnia 16.02.2022

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.

Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.


FORM FOR EMPLOYERS
INSTITUTION: Kielce University of Technology, Faculty of Mechatronics and Mechanical Engineering
CITY: Kielce
POSITION: assistant lecturer involved in research and teaching
DISCIPLINE: mechanical engineering
SPECIALISM: automation and robotics
POSTED: 17.01.2022
EXPIRES: 16.02.2022
WEBSITE: https://bip.tu.kielce.pl/informacje-ogolne/konkursy-na-stanowiska/
KEYWORDS: automation and robotics
Description: Applicants need to have knowledge, skills and passion to teach and conduct research in the area of automation and robotics. Knowledge and skills in the area of management and production engineering will be an additional advantage.

To qualify, applicants must:

 • hold a master of science degree in automation and robotics and ideally a bachelor’s degree in management and production engineering,
 • have a concept for their PhD research and a supervisor for their dissertation,
 • have knowledge of manufacturing engineering, particularly machining processes,
 • have skills to program a CNC machine with a Fanuc controller,
 • have skills to program a CNC machine with a Heidenhain controller,
 • have skills to program a CNC machine with a Sinumeric controller,
 • have skills to use Robotstudio software,
 • have skills to work with CAD/CAM software, especially Mastercam, NX and Edgecam,
 • have a good command of English (B2 or higher); they must be fluent in Polish;
 • have skills to create databases; knowledge of the SQL language will be an additional advantage.

Additional requirements:

 • teaching experience;
 • articles published in journals indexed by the Polish Ministry of Education and Science;
 • research in machining.

Applicants are required to provide all of the documents listed below:

 • a job application letter directed to the Rector of the Kielce University of Technology,
 • a CV and an employment application form,
 • a certified copy of their master of science degree diploma and a concept for their PhD research,
 • evidence of their accomplishments, including research and teaching activities, including a list of articles published;
 • a statement that the Kielce University of Technology will be the candidate’s main employer, as provided for in the Higher Education Act, if successfully appointed to the post.

All documents should be sent to the following address:

Politechnika Świętokrzyska
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Building B, room 10

The application deadline is 16.02.2022

The candidate selection process will be completed within three months of the date of this advertisement.

All supporting documents submitted for a job application will be returned to unsuccessful applicants.


wynik konkursu

Utworzono: 17.01.2022 Opublikowano: 17.01.2022 Modyfikowano: 22.02.2022
Autor: dr hab. Jakub Takosoglu, prof. PŚk Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR