Asystent w Katedrze Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria mechaniczna
DATA OGŁOSZENIA: 17.01.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.02.2022
LINK DO STRONY: https://bip.tu.kielce.pl/psk/konkursy-na-stanowiska/
SŁOWA KLUCZOWE: metaloznawstwo, techniki wytwarzania, spawalnictwo, metalurgia proszków, materiały kompozytowe, metalografia

Opis: kandydat powinien posiadać predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w obszarze Technik Wytwarzania oraz Metaloznawstwa, a także mieć wiedzę związaną z tymi specjalnościami.

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające:

 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, najlepiej w specjalności Inżynieria Materiałów Metalowych i Spawalnictwo,
 • otwarty przewód doktorski w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna,
 • wykazywać predyspozycje do pracy naukowej, w tym potwierdzone aktywnością naukowo-badawczą lub organizacyjną w trakcie studiów,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu Metaloznawstwa i Technik Wytwarzania, w szczególności ze Spawalnictwa i Metalurgii Proszków,
 • wiedzę z zakresu wytwarzania spiekanych kompozytów, badania ich właściwości
  wytrzymałościowych i eksploatacyjnych,
 • wiedzę dotyczącą wytwarzania zgładów metalograficznych i umiejętność interpretacji obserwowanych mikrostruktur materiałów,
 • umiejętność obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w dydaktyce na kierunku mechanika i budowa maszyn: piece do obróbki cieplnej, maszyny wytrzymałościowe, twardościomierze,
 • publikacje naukowe z zakresu inżynierii mechanicznej znajdujące się w bazie WoS i Scopus,
 • biegłą znajomość języka polskiego,
 • znajomość języka angielskiego (minimum poziom B2),
 • posiadać zamiłowanie do pracy dydaktycznej.

Dodatkowe atuty:

 • samodyscyplina, kreatywność i samodzielność w pracy,
 • prowadzenie badań naukowych w obszarze wytwarzania materiałów kompozytowych.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra inżyniera,
 • zaświadczenie potwierdzające wszczęcie przewodu doktorskiego,
 • informacje o aktywności naukowo-badawczej,
 • oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Oferty należy kierować na adres:

Politechnika Świętokrzyska
Biuro Dziekana Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn, pok. 10 bud. B
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Termin składania zgłoszeń upływa dnia: 16.02.2022

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.

Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.


FORM FOR EMPLOYERS
INSTITUTION: Kielce University of Technology, Faculty of Mechatronics and Mechanical
Engineering
CITY: Kielce
POSITION: assistant lecturer
DISCIPLINE: mechanical engineering
POSTED: 17.01.2022
EXPIRES: 16.02.2022
WEBSITE: https://bip.tu.kielce.pl/psk/konkursy-na-stanowiska/
KEYWORDS: materials science, manufacturing processes, welding technology, powder metallurgy, composite materials, metallography

Description (field, expectations, comments): Applicants need to have knowledge, skills and passion to teach and conduct research in the field of Manufacturing Processes and Metal Science

To qualify, applicants must:

 • hold a master of science degree in mechanical engineering, preferably with a specialism in Metal Science and Welding Technology,
 • be a registered candidate in the area of mechanical engineering,
 • show an aptitude for research work (evidence of involvement in research and/or organizational activities as a postgraduate student required),
 • have experience in conducting classes in the field of Metal Science and Manufacturing Processes, particularly in Welding Technology and Powder Metallurgy,
 • have knowledge of the fabrication of sintered composites and testing their strength and performance characteristics,
 • have knowledge and skills to prepare metallographic specimens and analyze the microstructure of materials,
 • have skills to operate specialist equipment required for teaching students of mechanical engineering, especially heat treatment furnaces, universal testing machines, and hardness testers,
 • have articles on mechanical engineering published in journals indexed by WoS and Scopus,
 • be fluent in Polish,
 • have knowledge of English to communicate effectively (level B2 or higher),
 • have a passion for teaching.

Additional requirements:

 • self-discipline, creativity and independence in research and teaching,
 • conducting research on the fabrication of composite materials.

Applicants are required to provide all of the documents listed below:

 • – a job application letter directed to the Rector of the Kielce University of Technology,
 • a CV and an employment application form,
 • a certified copy of their master of science degree diploma,
 • evidence that the applicant is a registered doctoral candidate,
 • evidence of their research achievements,
 • a statement that the Kielce University of Technology will be the candidate’s main employer, as provided for in the Higher Education Act, if successfully appointed to the post.

All documents should be sent to the following address:

Politechnika Świętokrzyska
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Building B, room 10

The application deadline is 16.02.2022

The candidate selection process will be completed within three months of the date of this advertisement. All supporting documents submitted for a job application will be returned to unsuccessful applicants.


wynik konkursu

Utworzono: 17.01.2022 Opublikowano: 17.01.2022 Modyfikowano: 22.02.2022
Autor: dr hab. Jakub Takosoglu, prof. PŚk Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR